15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

24/07/2019

Privacybeleid Keplerk

Dit privacybeleid (hierna aangeduid als het "Privacybeleid") bepaalt het wettelijk kader waarbinnen het Bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt van gebruikers die op de website surfen en/of gebruikmaken van de services die via het webplatform en de app worden aangeboden en die zijn ontwikkeld door KEPLERK BLOCKCHAIN (hierna aangeduid als "Gebruikers"). U kunt het beleid raadplegen op het adres https://keplerk.com/nl-NL/privacybeleid. Dit beleid is ontwikkeld en geïmplementeerd door het Bedrijf (hierna aangeduid als het "Platform").

Downloaden

Het verstrekken van de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van dit Privacybeleid, is verplicht. Die gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en de levering van de services die het Bedrijf via de App aanbiedt (hierna aangeduid als "Services"). Het niet verstrekken van deze informatie kan de goede werking van de online aangeboden Services belemmeren.

Het Bedrijf verbindt zich ertoe om de toepasselijke regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Persoonsgegevens") na te leven, met name de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (AVG).

Het Bedrijf verzamelt de persoonsgegevens alleen volgens de regels van dit Privacybeleid en van alle wettelijke en redelijke instructies die de Gebruiker op elk moment kan aandragen.

Wanneer het Bedrijf vaststelt dat er bij de verwerking van de persoonsgegevens rechten zijn overtreden, wordt die overtreding gemeld bij de CNIL. Dit gebeurt uiterlijk binnen tweeënzeventig (72) uur nadat de overtreding is vastgesteld.

Alle overtredingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker worden aan de betrokken Gebruiker gemeld. Dit gebeurt via e-mail en binnen een (1) maand.

ARTIKEL 1: VERZAMELDE GEGEVENS

1.1 Tijdens de hele duur van het gebruik van het Platform en van de Services kan het Bedrijf alle informatie verzamelen die de Gebruiker direct of indirect identificeert, en noodzakelijk is voor het maken van een account op het Platform en de goede werking van het Platform (hierna aangeduid als "Persoonsgegevens").

Bij de eerste aanmelding van de Gebruiker stemt hij/zij uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform.

Het is verplicht om de Gebruiker te melden welke persoonlijke gegevens worden verzameld. Die gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en voor de levering van de Services. Het niet verstrekken van deze informatie kan de goede werking van de online aangeboden Services belemmeren.

Het betreft onder andere:

 • • Persoonsgegevens met betrekking tot de identiteit van de Gebruiker, met name zijn/haar nationaliteit, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en postcode.
 • • De Persoonsgegevens met betrekking tot het surfgedrag. Deze worden automatisch verzameld door het Bedrijf. Het betreft onder andere het geanonimiseerde IP-adres, de gebruikte browser, de duur van het gebruik, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de weergegeven pagina‘s.
 • • De gegevens met betrekking tot statistieken over bezoeken aan het Platform door Gebruikers, met name de verkeers- en andere gegevens of communicatiemiddelen waarmee de Gebruiker toegang tot het Platform krijgt.
 • De geolocatiegegevens van de Gebruiker die door het Bedrijf worden verzameld.

1.2 De Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer de Gebruiker ze aan het Bedrijf doorgeeft via formulieren om een Gebruikersaccount te maken, een contactverzoek, de registratie voor de nieuwsbrief op het Platform of melding van illegale inhoud.

Het Bedrijf heeft het recht om de communicatie die via het Platform is uitgewisseld tussen het Bedrijf en de Gebruikers te bekijken, te beoordelen of te analyseren. Het kan dit doen om fraude te voorkomen, risico‘s te evalueren, de regelgeving na te leveren, navraag te doen, producten te ontwikkelen, onderzoek te doen en de Gebruikers te helpen.

De Persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, zijn verplicht en strikt noodzakelijk voor de goede werking van het Platform. Anders kunnen er geen Services worden geleverd.

ARTIKEL 2: GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Het Bedrijf gebruikt, bewaart en verwerkt de Persoonsgegevens om het Platform te voeden, te begrijpen, te verbeteren en te ontwikkelen. Dit gebeurt om een vertrouwensomgeving voor de Gebruikers te creëren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en met name het volgende:

2.1 Het Platform ontwikkelen

 • • Gebruikers toegang geven tot/gebruik laten maken van het Platform;
 • • Gebruikers toestaan om aankopen te doen via het Platform;
 • • Gebruikers toestaan om te communiceren met de medewerkers van het Bedrijf;
 • • Het Platform beheren, beschermen, verbeteren en optimaliseren door middel van statistieken, analyses en studies;
 • • Een klantenservice aanbieden die aan de behoeften van de Gebruikers is aangepast;
 • • De Gebruikers berichten sturen met ondersteuning of info over de Services, updates, veiligheidswaarschuwingen en meldingen;
 • • In het kader van de opsporing en preventie van fraude;

2.2 Een vertrouwensomgeving voor de Gebruikers maken en onderhouden

 • • Fraude, spam, misbruik, beveiligingsinbreuken en andere strafbare activiteiten opsporen en voorkomen;
 • • Veiligheidsenquêtes en risicoanalyses houden;
 • • De gegevens en het identificatiemateriaal van de Gebruikers controleren of authenticeren;
 • • De wettelijke verplichtingen van het Bedrijf naleven;
 • • Eventuele geschillen met de Gebruikers oplossen;

2.3 Onze reclame en marketing voor de Services leveren, personaliseren, evalueren en verbeteren

 • • Promotieberichten, advertenties en reclameboodschappen versturen;
 • • Reclame voor de Services personaliseren, evalueren en verbeteren;

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS DELEN EN VERSPREIDEN

3.1 Het Bedrijf kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker doorgeven aan rechtbanken, bevoegde overheidsinstanties of instanties die belast zijn met het toepassen van de wet, of aan bevoegde derden, indien dit is vereist of toegestaan door de wet, of indien een dergelijke bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht: (i) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het Bedrijf, (ii) om te voldoen aan juridische procedures en om gevolg te geven aan vorderingen die tegen het Bedrijf zijn ingediend, (iii) om te reageren op vragen in het kader van een gerechtelijk onderzoek of vermeende of vermoede illegale activiteiten of enige andere activiteit die het Bedrijf of de Gebruiker kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.

3.2 Het Bedrijf heeft het recht om de uitvoering van de Services geheel of gedeeltelijk uit te besteden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Het Bedrijf kan ook de hosting van de Persoonsgegevens uitbesteden op voorwaarde dat de Persoonsgegevens door een hostingplatform worden verwerkt dat uitsluitend op grondgebied van de Europese Unie is gevestigd.

De onderaannemer is gemachtigd om voor rekening van het Bedrijf de Persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de werking van de Services.

3.3 De Persoonsgegevens kunnen aan technische serviceverleners worden doorgegeven, met als enig doel de goede uitvoering van de Diensten, of aan de diverse leveranciers zoals leveranciers van betalingsoplossingen.

ARTIKEL 4: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS - RECHTEN VAN GEBRUIKERS

4.1 De door de Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens worden na uiterlijk vijf (5) jaar nadat de Gebruiker het gebruik van de Services heeft beëindigd, vernietigd. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bepaalde gegevens te bewaren om indien nodig te kunnen nagaan of de contractuele of wettelijke verplichtingen perfect zijn opgevolgd. De aldus bewaarde gegevens worden beperkt tot wat strikt genomen noodzakelijk is.

Overeenkomstig artikel 48 van de Europese verordening 2016/679 over de bescherming van de persoonsgegevens (AVG) heeft het bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, met de volgende contactgegevens:

Naam: DJS Avocats
Adres: 5 rue Lincoln, 75008 Parijs, Frankrijk
Contact: dpo@djs-avocats.com

4.2 In ieder geval hebben Gebruikers met een recht op toegang, rechtzetting, wijziging, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van de Persoonsgegevens de mogelijkheid dat hier kenbaar te maken op dit adres:

dpo@djs-avocats.com. Vermeld hierbij uw naam, voornaam, e-mail en adres.

Overeenkomstig de geldende regelgeving moeten alle verzoeken worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitskaart met de handtekening van de Gebruiker.

De Gebruiker kan zijn/haar Persoonsgegevens in een open en leesbare indeling verkrijgen. Het recht op overdraagbaarheid blijft beperkt tot de gegevens die de betrokken Gebruiker zelf heeft aangeleverd. Het wordt toegepast op basis van de voorafgaande toestemming van de Gebruiker. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om, op aanvraag en binnen één (1) maand, alle documenten voor het verzamelen van Persoonsgegevens aan de Gebruiker door te geven om het recht op overdraagbaarheid te implementeren. De kosten van het herstellen van de gegevens komen ten laste van de Gebruiker die de gegevens opvraagt.

Overeenkomstig de beslissing van de CNIL onder nummer 2013-378 van 5 december 2013, informeert het Bedrijf de Gebruiker bovendien dat cookies bepaalde informatie registreren die in het geheugen van de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekersstatistieken te genereren.

In een waarschuwingsbericht, in de vorm van een banner, wordt de Gebruiker vooraf gevraagd of hij/zij de cookies wil accepteren.

De Gebruikers die rechtstreeks vanuit een zoekmachine op de startpagina of een andere pagina van het platform terechtkomen, krijgen volgende informatie:

 • • de precieze doelen van de gebruikte cookies;
 • • de mogelijkheid om zich tegen die cookies te verzetten en de instellingen te veranderen door op een link in de banner te klikken;
 • • het feit dat doorgaan met surfen gelijk staat aan het instemmen met het plaatsen van cookies op uw apparaat.

Om de vrije, duidelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Gebruiker op het Platform te garanderen, verdwijnt de banner niet zolang de Gebruiker niet verder surft.

Behalve bij voorafgaande toestemming, worden de cookies niet opgeslagen en uitgelezen.

ARTIKEL 6: NIEUWSBRIEF

Afhankelijk van de keuzes die de Gebruiker heeft gemaakt, kan hij/zij de nieuwsbrief ontvangen.

Door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken of door er uitdrukkelijk mee in te stemmen, stemt de Gebruiker ermee in dat het Bedrijf hem/haar een nieuwsbrief (informatiebrief) kan sturen. Deze kan informatie bevatten over de nieuwe activiteiten die de Partners van het Bedrijf aanbieden.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief (informatiebrief) door te klikken op de daarvoor bestemde link die in elk van de nieuwsbrieven aanwezig is.