15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

24/07/2019

Algemene verkoopvoorwaarden voor de website keplerk.com

Keplerk is een direct verkoopplatform voor Bitcoins. U kunt uw Bitcoins rechtstreeks bij Keplerk kopen, zolang de voorraad strekt. Keplerk biedt een service aan, maar geen marktplaats om crypto-activa te kopen/verkopen waarbij kopers en verkopers met elkaar in contact worden gebracht.

Onder bepaalde, hieronder vermelde, voorwaarden en binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn opgesteld, kan de Klant zijn Bitcoins die in een KEPLERK Crypto-wallet zijn opgeslagen, aan Keplerk terugverkopen. U kunt de algemene voorwaarden van de KEPLERK Crypto-wallet raadplegen via de volgende hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet.

U kunt deze Algemene voorwaarden voor de Verkoop van Crypto-activa (hierna "AVV" genoemd) raadplegen via de volgende hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 24 juli 2019. Deze versie van de AVV vervangt eerdere versies. Lees deze aandachtig door. We raden u ook aan om deze voorwaarden te downloaden en/of af te drukken en er een kopie van te bewaren. Telkens wanneer u bij Keplerk iets koopt of verkoopt, moet u de AVV raadplegen en daarmee akkoord gaan. Op die manier bent u steeds op de hoogte van de geldende contractuele bepalingen die op u van toepassing zijn.

Downloaden

1. PARTIJEN

Deze AVV zijn overeengekomen tussen

 • KEPLERK BLOCKCHAIN,
  een Société par Actions Simplifiée (SAS, vennootschap op vereenvoudigde aandelen) met een kapitaal van 357.000 euro en ingeschreven bij het RCS van PARIJS onder handelsregisternummer 834983330 en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 17 Chaussée de la Muette, 75016 Parijs, intracommunautair btw-nummer FR834983330, (hierna " Keplerk " genaamd); en
 • de Klant, die een Klantenruimte heeft geopend die vanaf het Keplerk-platform toegankelijk is;
 • • Hierna worden ze, samen of afzonderlijk, afhankelijk van de context, aangeduid als de " Partij(en) ".

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Alle hieronder gedefinieerde termen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud staan, worden in de volgende betekenis gebruikt:

" Koper " verwijst naar een Klant die heeft besloten om Crypto-activa te kopen in ruil voor Elektronisch geld dat is uitgegeven door een Uitgevende instelling (Emittent) voor elektronisch geld. De Koper beschikt over een Geldige klantenruimte.

" AVV ": is een acroniem dat staat voor Algemene verkoopvoorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die de contractuele relatie bepalen tussen de Klant en Keplerk bij het aanmaken van zijn Klantenruimte die toegankelijk is via het Keplerk-platform. Bij elke Transactie of Terugkooptransactie aanvaardt de Klant de AVV.

" Klant" of "u / uw": verwijst naar de meerderjarige natuurlijke persoon die zijn/haar rechten kan uitoefenen in de zin van artikel 414 van de Code civil (het Franse burgerlijk wetboek) en die een Klantenruimte heeft geopend. De Klant die een Geldige klantenruimte heeft aangemaakt, kan een Koper en/of een Verkoper zijn.

" Ticketcode ": verwijst naar een code in de vorm van een alfanumerieke reeks of een QR-code en is op het Ticket vermeld.

" Consument ": verwijst naar alle natuurlijke personen die handelen met een doel dat niet onder ziijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteiten valt.

" Crypto - activa ": De digitale weergave van een waarde die niet is uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of door een overheidsinstantie, die niet noodzakelijk gelinkt is aan een munt die als wettig betaalmiddel geldt, die niet het juridische statuut van een munt heeft, maar door natuurlijke of rechtspersonen als betaalmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen of uitgewisseld, overeenkomstig artikel L. 54-10-1-2 van het Franse monetaire en financiële wetboek. Op dit moment zijn de Crypto-activa die door Keplerk voor verkoop worden aangeboden, beperkt tot Bitcoins (BTC).

" Crypto-wallet ": verwijst naar de Crypto-wallet van Keplerk en waarin Keplerks Crypto-activa worden bewaard die voor de verkoop aan Klanten worden aangeboden.

" Crypto-wallet van Keplerk ": verwijst naar de Crypto-wallet van Keplerk waarin de Crypto-activa van Keplerk zijn opgeslagen die voor de verkoop aan Klanten worden aangeboden.

" KEPLERK Crypto-wallet ": verwijst naar de digitale Crypto-wallet die Keplerk aan zijn klanten aanbiedt en waarin Klanten hun Crypto-activa bewaren. U kunt de algemene voorwaarden van de KEPLERK Crypto-wallet raadplegen via de volgende hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet

" Distributeur ": verwijst naar een of meer verkooppunten van de distributienetwerken die de Emittent heeft gekozen om de "Keplerk by Moneyclic"-tickets voor Elektronisch geld aan Klanten te verkopen. U kunt de lijst met Ticketdistributeurs raadplegen via de hyperlink https://keplerk.com/nl-NL/winkels.

" Emittent ": verwijst naar de instelling voor elektronisch geld, CFS-Zipp Limited of een andere instelling voor elektronisch geld die zijn services op Frans grondgebied mag aanbieden en waarmee Keplerk een handelsovereenkomst heeft gesloten. CFS-Zipp Limited is een vennootschap naar Engels recht met hoofdkantoor in 790 Uxbridge Road, Hayes Middlesex, UB4 ORS, Verenigd Koninkrijk. Deze vennootschap is ingeschreven onder nummer 03925386 en heeft een Europees paspoort om elektronisch geld in Frankrijk uit te geven. Keplerk heeft met deze vennootschap een CFS-Zipp-handelsovereenkomst gesloten.

" Klantenruimte ": verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de AVV.

" Geldige klantenruimte ": verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de AVV en waarvoor de procedure voor de inschrijving en de identiteitsverificatie met succes is uitgevoerd.

" E - ticket ": verwijst naar het elektronische Ticket dat bij de Distributeur is afgeleverd en dat deze op vraag van de Koper aan de Klantenruimte van de Koper toewijst. Met het E-ticket kan de Koper via het Keplerk-platform Crypto-activa bij Keplerk aankopen.

" Overmacht ": verwijst naar alle uitzonderlijke omstandigheden die de uitvoering van een verplichting van een van de Partijen onmogelijk maken. Volgens deze AVV wordt over overmacht gesproken bij onvoorspelbaarheid, onweerstaanbaarheid of onverwachtheid.

" Kosten ": verwijst naar de kosten die door Keplerk worden aangerekend en die zijn bepaald in artikel 12.

" Elektronisch geld ": verwijst naar het elektronisch geld dat door de Emittent is uitgegeven en door Keplerk wordt aanvaard voor het kopen van Crypto-activa.

" Keplerk - platform ": verwijst naar het onlineplatform dat vanuit alle dragers toegankelijk is (onder andere via de website van Keplerk of via de mobiele app). Het Keplerk-platform wordt gehost door OVH uit Roubaix.

" Terugkoop ": verwijst naar de terugkoop van Crypto-activa van de Klant door Keplerk. Die terugkoop verloopt overeenkomstig de AVV. Keplerk biedt geen enkele garantie op de Terugkoop van Crypto-activa. De Klant kan zijn Crypto-activa alleen verkopen binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn bepaald.

" Klantenservice ": verwijst naar de Klantenservice van Keplerk. U kunt die bereiken:

 • • Via e-mail op het adres: contact@keplerk.com;
 • • Telefonisch (in het Frans) op het nummer +331 82 83 42 62 (prijs van een internationale oproep),
 • • Via de post op het adres: 17 Chaussée de La Muette 75016 Paris, Frankrijk.

" Website ": verwijst naar de website die toegankelijk is via het adres: https://keplerk.com

" Ticket ": verwijst naar het ticket van Elektronisch geld "Keplerk by Moneyclic", met een waarde per eenheid van 50 of 100 euro. Het Ticket en het Elektronisch geld worden door de Emittent uitgegeven. De Distributeur zorgt voor het distribueren van de Tickets. U kunt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het ticket raadplegen op het adres: https://moneyclic.com/terms-et-conditions/. Het Ticket kan zowel naar het Papieren ticket als naar het E-ticket verwijzen.

" Papieren ticket ": verwijst naar het Ticket dat door de Distributeur op papier aan de Klant is verstrekt. Met het Papieren ticket kan de klant bij Keplerk zijn Crypto-activa kopen. "Transactie": verwijst naar elke verkoop van Crypto-activa die plaatsvindt overeenkomstig deze AVV.

" Verkoper ": verwijst naar een Klant die heeft besloten zijn Crypto-activa aan Keplerk te verkopen en die een Geldige klantenruimte heeft.

3.ONDERWERP VAN DE AVV

3.1. De AVV hebben tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder:

 • • Keplerk op het Keplerk-platform Crypto-activa aan zijn Klanten verkoopt
 • • De manieren waarop Keplerk zijn Klanten kan aanbieden om Crypto-activa terug te kopen.

3.2 De Crypto-activa worden bij Keplerk gekocht via een betaling in Elektronisch geld en met een Ticket (Papieren ticket of E-ticket). Crypto-activa wordt verhandeld onder de naam "KEPLERK by Moneyclic".

3.3 De betaling van Crypto-activa die Keplerk van zijn Klanten heeft teruggekocht, vindt plaats via overschrijving op de bankrekening van de Klant.

3.4 In geval van een geschil tussen de Partijen zijn alleen de AVV rechtsgeldig.

4. WAARSCHUWING OVER DE RISICO‘S VAN CRYPTOACTIVA

4.1 Waarschuwing over de juridische aard van Crypto-activa

 • 4.1.1 Crypto-activa zijn geen wettig betaalmiddel, volgens artikel L. 111-1 van het Franse monetaire en financiële wetboek. Ze zijn ook geen elektronisch geld, volgens artikel L. 315-1 van het Franse monetaire en financiële wetboek.
 • 4.1.2 Keplerk vestigt uw aandacht op het feit dat het noch het voortbestaan noch de waarde van de Crypto-activa kan garanderen. Die laatste wordt alleen bepaald volgens de wet van vraag en aanbod van beleggers.
 • 4.1.3 U moet ervoor zorgen dat uw informatica- en telecomapparatuur beveiligd is om het hacken van uw gegevens te voorkomen (inclusief persoonsgegevens).
 • 4.1.4 Keplerk wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van Crypto-activa en/of dragers met Crypto-activa, zoals USB-sticks of harde schijven.

4.2 Waarschuwing over de risico‘s van Crypto-activa

 • 4.2.1 De koers van Crypto-activa is uiterst volatiel en de variaties zijn onvoorspelbaar. De koers van Crypto-activa kan zich heel snel positief of negatief ontwikkelen. Het kopen van Crypto-activa houdt een hoog risico in, waaronder het risico op het verlies van de totale waarde van de aankoop van Crypto-activa.
 • 4.2.2 Ga voorzichtig en oplettend te werk. Beperk uw aankopen van Crypto-activa tot het financiële bedrag dat u zich kunt permitteren om te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Daarom raden we af om al uw liquide middelen in Crypto-activa om te zetten. Houd er rekening mee dat de Crypto-activa volatiel zijn en volledig onverwacht in waarde kunnen afnemen.
 • 4.2.3 Elke overdracht moet worden uitgevoerd op basis van een evaluatie van de risico‘s die eruit kunnen voortvloeien. Ook moet u de onderliggende technologieën begrijpen (onder andere de werking van de blockchain).
 • 4.2.4 Daarom behoudt Keplerk zich het recht voor om te weigeren een Transactie en/of Terugkoop uit te voeren. Dit kan (i) in geval de waarschuwingen niet zijn gerespecteerd, (ii) in geval het gedrag door Keplerk als onredelijk wordt beschouwd op basis van het bedrag per eenheid of het gecumuleerde bedrag van de door de Klant aangevraagde Transactie en/of Terugkoop, (iii) indien de gegevens die de Klant heeft doorgegeven voor de controle van zijn identiteit en voor de kennis van de Klant fout of onvolledig zijn, (iv) in geval van fraude of van vermoeden van het witwassen van geld of van de financiering van terrorisme.
 • 4.2.5 De waarde van Crypto-activa, uitgedrukt in geld dat als wettelijk betaalmiddel geldt, wordt aangegeven op de transactieplatforms. Deze zijn niet gereglementeerd en geven geen enkele financiële, liquiditeits-, technische of andere garantie.
 • 4.2.6 Wanneer u besluit om uw Crypto-activa buiten het Kepler-platform om te verkopen, draagt u alleen het risico op het, onder andere technisch, in gebreke blijven van de transactieplatforms waartoe u zich hebt gericht en die mogelijk het bedrag niet terugbetalen dat overeenkomt met de koers van de Crypto-activa die u aan die derden of op die platforms hebt verkocht. U stelt zich ook bloot aan technische risico‘s die zich op die transactieplatforms kunnen voordoen en die ervoor kunnen zorgen dat uw Crypto-activa ontoegankelijk worden of zelfs verdwijnen of dat u die Crypto-activa niet langer kunt verkopen. Het technisch in gebreke blijven, het risico op gebrek aan Crypto-activa-liquiditeit en het technische risico rond transactieplatforms, kunnen ervoor zorgen dat de verwerking van de transacties vertraging oploopt waardoor het kan gebeuren dat de Transactie voor de Klant niet op een precieze datum en/of voor een vooraf bepaald bedrag plaatsvindt.
 • 4.2.7 De Crypto-activa kunnen onderhevig zijn aan hackpogingen. Keplerk neemt de eventuele negatieve gevolgen hiervan niet op zich. Ook kan Keplerk niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met de beschikbaarheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van de Crypto-activa of voor de technische limieten die worden opgelegd door de informaticasystemen die de Klant gebruikt om zijn Crypto-activa te bewaren en op te slaan. De Klant moet zich ervan verzekeren dat hij/zij de nodige en voldoende beveiligde informaticamiddelen heeft om zijn/haar Crypto-activa en zijn/haar portefeuille met Crypto-activa te bewaren en op te slaan. Keplerk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij hacking, verlies, diefstal, schade of vernietiging van de Crypto-activa, ongeacht de drager die is gebruikt om ze te bewaren en op te slaan. Als de Klant echter een beroep doet op de KEPLERK Crypto-wallet, moeten de algemene gebruiksvoorwaarden van de KEPLERK Crypto-wallet in acht worden genomen. U kunt die raadplegen via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet.
 • 4.2.8 Keplerk is een handelsmaatschappij die geen beleggings-, betaal- of bankingservices aanbiedt. Keplerk valt dan ook niet onder de erkenning, supervisie of controle van de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
 • 4.2.9 Keplerk geeft geen advies over de rechtmatigheid van de Transacties of Terugkopen en geeft geen trends of marktindicatoren over Crypto-activa door. Keplerk kan hiervoor door de Klanten dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

5. DE AANKOOP VAN CRYPTOACTIVA DOOR DE KLANT

5.1 De aankoop van Crypto-activa vindt plaats op het Keplerk-platform voor bedragen van 50 of 100 euro, afhankelijk van het bedrag van het Ticket dat bij de betaling wordt gebruikt. Het Ticket kan niet worden gebruikt voor deelbetalingen. Het saldo van het Ticket moet bij de betaling van elke Transactie integraal worden gebruikt.

5.2 Nadat Keplerk de Klant hiervan op de hoogte heeft gebracht, kan deze dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse Transactielimieten opleggen. U kunt die limieten raadplegen via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten. Voor meer informatie kan de Klant via e-mail contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

5.3 Indien er geen aanwijzing voor een bijzondere duur staat vermeld, zijn de transactieaanbiedingen die op het Keplerk-platform worden voorgesteld geldig zolang de voorraad Crypto-activa strekt.

5.4 Voordat de Klant Crypto-activa kan kopen, moet deze een Klantenruimte aanmaken en de procedure volgen om een Geldige klantenruimte te kunnen hebben. Zolang de Klantenruimte niet is gevalideerd, kan de Klant geen enkele Transactie uitvoeren. Het Elektronische geld van het Ticket blijft on hold tot de Klant een Geldige klantenruimte heeft.

5.5 De Klant heeft twee manieren om zijn Crypto-activa met een "Keplerk by Moneyclic"-ticket te betalen: (i) ofwel door de Code in te voeren (of de barcode te scannen) van het Papieren ticket dat de Distributeur aan de Klant heeft gegeven; (ii) ofwel doordat de Distributeur rechtstreeks een E-ticket aan de Geldige klantenruimte van de Koper toewijst.

 • 5.5.1 Optie 1: De aankoop van Crypto-activa door het invoeren van de Code of het scannen van het Papieren ticket dat de Koper heeft gekregen:
  • • Ga naar een Distributeur en koop er een Papieren ticket van het "Keplerk by Moneyclic" met Elektronisch geld
  • • Zodra u hebt betaald, verstrekt de Distributeur u uw Papieren ticket met een alfanumerieke code en een QR-code;
  • • Met uw Papieren ticket meldt u zich aan in uw Geldige klantenruimte op het Keplerk-platform. U voert uw Ticketcode handmatig in of u scant de QR-code. (Als u geen Geldige klantenruimte hebt, volgt u eerst de procedure die in artikel 8 van de AVV staat beschreven);
  • • U moet de Crypto-wallet aangeven waarin u wilt dat de Crypto-activa wordt overgedragen. Standaard worden de Crypto-activa naar uw KEPLERK Crypto-wallet overgezet;
  • • Tot slot vinkt u het vakje Bevestigen en betalen aan. Uit die actie volgt (i) het gebruik van het totale bedrag van het Ticket voor de Transactie, in Elektronisch geld en (ii) de bevestiging van uw aankoop van Crypto-activa.
 • 5.5.2 Optie 2: De aankoop van Crypto-activa doordat de Distributeur het E-ticket rechtstreeks naar uw Geldige Klantenruimte overzet.
  • • Ga naar een Distributeur en vraag om een E-ticket. Vermeld erbij dat u dit rechtstreeks aan uw Geldige klantenruimte wil toewijzen;
  • • Met uw telefoon (of een andere apparaat) waar de Keplerk-app op staat,
  • • Selecteert u de service "Direct Bitcoin".
  • • U wordt op de hoogte gebracht van de voorwaarden die gelden voor de aankoop van Crypto-activa en van de koers die wordt toegepast,
  • • U bevestigt dat u Crypto-activa wilt kopen door op "Bevestigen en betalen" te klikken. (Als u de rechtstreekse aankoop van Crypto-activa via de app niet bevestigt, wordt de hele handeling geannuleerd).
  • • Nadat u de aankoop van Crypto-activa hebt bevestigd, wordt de QR-code van uw Geldige klantenruimte op uw telefoon (of ander apparaat) weergegeven.
  • • U laat uw Distributeur de QR-code van uw Geldige klantenruimte zien.
  • • Zodra de Distributeur de QR-Code van de Geldige klantenruimte heeft ingescand,
  • • Geeft de Distributeur u een Papieren ticket voor ontvangst van de Transactie.

5.6 Door bij de betaling het Ticket (E-ticket of Papieren ticket) te gebruiken, geeft de Klant de opdracht om het totaalbedrag aan Elektronisch geld van het Ticket (Papieren ticket of E-ticket) over te maken aan Keplerk als betaling voor de aankoop van Crypto-activa.

5.7 De referentiekoers van de Crypto-activa dient als referentie voor de Transactie en wordt overeenkomstig artikel 11 van de AVV aan de Klant doorgegeven.

5.8 De aankooporder van Crypto-activa wordt geleverd op het moment dat de Transactie door de Klant wordt bevestigd en resulteert in het vastleggen van de koers van de Crypto-activa.

5.9 Vanaf de bevestiging van de Transactie en de uitvoering van een onomkeerbare betaling ten voordele van Keplerk, worden de Crypto-activa naar uw Crypto-wallet overgezet.

5.10 U kunt de gekochte Crypto-activa overzetten naar uw KEPLERK Crypto-wallet of naar een andere, derde Crypto-wallet die u hebt en waarvoor Keplerk op geen enkele manier aansprakelijk is.

5.11 De overdracht naar de KEPLERK Crypto-wallet vindt plaats volgens de algemene gebruiksvoorwaarden van de KEPLERK Crypto-wallet. U kunt die voorwaarden raadplegen via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet.

6. AANTAL GEKOCHTE CRYPTOACTIVA

6.1 De hoeveelheid Crypto-activa die in ruil voor het met het Ticket betaalde bedrag wordt gekocht, wordt bepaald door het toepassen van de referentiekoers van de aan de Klant doorgegeven Crypto-activa en van de door Keplerk berekende Transactiekosten.

6.2 De Transactiekosten worden van het nominale bedrag van het Ticket afgetrokken, zoals is voorzien in artikel 12 van de AVV.

6.3 U kunt het minimale Transactiebedrag raadplegen op de website: https://keplerk.com/

7. LEVERING VAN DE GEKOCHTE CRYPTOACTIVA

7.1 De Crypto-activa worden in de Crypto-wallet geleverd die door de Koper is opgegeven.

7.2 Vanaf de bevestiging van de Transactie is de aankoop van de Crypto-activa onomkeerbaar.

7.3 De Crypto-activa worden in uw Crypto-wallet geleverd zodra de Transactie op de blockchain is geregistreerd. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag naar registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de registratietijden van een Transactie op de blockchain. De registratietijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.

7.4 U kunt uw Crypto-activa slechts gebruiken na registratie op de blockchain, want alleen zo kunnen deze in uw Crypto-wallet worden geleverd.

7.5 Behalve in geval van Overmacht kan een levertermijn die langer duurt dan dertig (30) dagen op vraag van de Consument leiden tot de ontbinding van de Transactie.

7.6 Indien de Consument Keplerk vooraf (onder dezelfde voorwaarden) heeft gevraagd om de Crypto-activa binnen een aanvullende termijn van vijftien (15) dagen toch te leveren en de Consument die Crypto-activa daarna nog steeds niet heeft ontvangen, kan de Consument de ontbinding aanvragen via een aangetekende brief met ontvangstbewijs of via een geschreven melding op een andere duurzame drager (bijvoorbeeld via e-mail).

7.7 In geval de ontbinding van de Transactie wordt aangevraagd, moet Keplerk de Consument het volledige gestorte bedrag terugbetalen en dit binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de ontbinding.

7.8 Op elk moment kunt u bij Keplerk informatie vragen over de duur van de levering. U kunt hiervoor contact opnemen met de Klantenservice of via de hyperlink op het Keplerk-platform: https://keplerk.com/nl-NL/contact.

7.9 U kunt uw Crypto-activa slechts gebruiken nadat ze zijn geregistreerd op de blockchain en nadat ze in uw Crypto-wallet zijn geleverd.

8. EEN KLANTENRUIMTE OPENEN

8.1 Elke Klant opent een Klantenruimte. Die is strikt persoonlijk en wordt aangemaakt om uitsluitend door de Klant te worden gebruikt. De Klant schrijft zich in volgens de procedure die door Keplerk is voorzien.

8.2 Keplerk voert een controle uit door een sms te sturen naar het telefoonnummer dat de Klant bij zijn inschrijving heeft doorgegeven.

8.3 De toegang tot de Klantenruimte is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord die u geheim moet houden. Het delen van uw gebruikersnaam en wachtwoord met derden leidt tot schorsing of definitieve sluiting van uw Klantenruimte. U bent dan ook de enige verantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit de bekendmaking van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u weet dat uw gebruikersnaam en wachtwoord openbaar zijn gemaakt (of dat risico lopen), moet u Keplerk daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Die zal dan meteen uw Klantenruimte blokkeren. Voor het heractiveren van uw Klantenruimte neemt u contact op met de Klantenservice van Keplerk.

8.4 Keplerk behoudt zich het recht voor om een Klantenruimte, een Transactie of een terugstorting door overschrijving op uw bankrekening op te schorten in geval van verdenking van witwassing, van onrechtmatig gebruik of van fraude die aan u kan worden toegeschreven, als blijkt dat de informatie die u hebt doorgegeven voor de goedkeuring van uw Klantenruimte foutief, onvolledig of onnauwkeurig was. Dit gebeurt overeenkomstig deze AVV of overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform dat toegankelijk is via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop.

9. GOEDKEURING VAN DE KLANTENRUIMTE

9.1 Voor de validatie van de Klantenruimte geeft u de volgende gegevens en documenten door:

 • • Uw Naam en voornaam;
 • • Uw geslacht (mannelijk of vrouwelijk);
 • • Uw Nationaliteit;
 • • Uw geboortedatum;
 • • Uw geldige e-mailadres;
 • • Uw postadres;
 • • Uw mobieletelefoonnummer;
 • • Uw geldige identiteitsbewijs (recto/verso) (bijvoorbeeld: nationale identiteitskaart van een land van de Europese Unie, Europees paspoort).

9.2 U moet ook een werkende videocamera hebben waarmee u de videocontrole kunt uitvoeren die vereist is voor de goedkeuring van uw Klantenruimte.

9.3 U kunt op elk moment worden gevraagd om bijkomende informatie en bewijsstukken te verstrekken, zoals: de referenties van uw betaalrekening die u hebt geopend bij een betalingsserviceaanbieder, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, bijkomende bewijsstukken voor uw identiteit, uw inkomsten of de herkomst van uw middelen.

9.4 De Klant levert die informatie en documenten in de Klantenruimte. Zodra de informatie en documenten zijn geverifieerd, keurt Keplerk de Klantenruimte goed.

9.5 Met een Geldige klantenruimte kunt u:

 • • Bij Keplerk Crypto-activa kopen;
 • • Aangeven naar welke Crypto-wallet de Crypto-activa die u bij Keplerk hebt gekocht, moeten worden overgebracht;
 • • Een KEPLERK Crypto-wallet openen overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van de KEPLERK Crypto-wallet. U kunt die raadplegen op dit adres: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop-wallet; en
 • • Uw Crypto - activa aan Keplerk terugverkopen wanneer het Keplerk - platform u die optie biedt.

10. HET "KEPLERK BY MONEYCLIC" - TICKET

10.1 Het Ticket staat voor een vordering in Elektronisch geld van 50 of 100 euro.

10.2 Het "Keplerk by Moneyclic" - ticket kan alleen worden gebruikt in de Geldige klantenruimte van Keplerk om er Crypto - activa te kopen die u met Elektronisch geld betaalt.

10.3 De manieren om het Ticket te kopen en te gebruiken en de geldigheid en terugbetaling ervan worden beheerst door de algemene gebruiksvoorwaarden die de Emittent en de Klant samen hebben ondertekend. U kunt die voorwaarden raadplegen via de hyperlink https://moneyclic.com/terms-et-conditions.

11. KOERS VAN DE CRYPTOACTIVA

11.1 De koers van de Crypto - activa wordt in euro en exclusief btw aangegeven op het Keplerk - platform. U kunt de manieren waarop de koers van de Crypto - activa worden berekend, raadplegen op het Keplerk - platform, op dit adres: https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten.

11.2 De koers van de Crypto - activa wordt door Keplerk bepaald op het moment van de Transactie of van de Terugkoop van Crypto - activa, overeenkomstig artikel 5 of artikel 15. De Klant wordt van de koers op de hoogte gebracht.

12. KOSTEN DIE DOOR KEPLERK WORDEN GEREKEND

12.1 Transactiekosten: Keplerk past Transactiekosten toe. Die zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de Crypto - activa. De Kosten worden berekend in euro en komen overeen met een percentage van het Transactiebedrag.

12.2 Terugkoopkosten: Keplerk rekent ook Kosten bij de Terugkoop van Crypto - activa van zijn Klanten. Die Kosten worden van de Terugkoopprijs van de Crypto - activa afgetrokken. De kosten worden berekend in euro en vertegenwoordigen een percentage van het bedrag van de Terugkooptransactie.

12.3 De manieren waarop de Kosten worden berekend, worden op het Keplerk - platform op het adres https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten aan de Klant doorgegeven. De Klant wordt vóór de bevestiging van de Kosten, van het bedrag van die Kosten op de hoogte gebracht.

12.4 Het bedrag van de Kosten van een Transactie of Terugkooptransactie kan eventueel afhangen van de voorafgaande transacties die door diezelfde Klant zijn uitgevoerd, maar ook door commerciële aanbiedingen van Keplerk. De Koper wordt vóór de aankoop van die voorwaarden op de hoogte gebracht.

13. ER IS GEEN HERROEPINGSRECHT

13.1 Voor de Transacties en het Terugkopen van Crypto - activa kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit is overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 121 - 21 - 8 van de Code de la consommation(het Franse wetboek voor consumentenrecht), aangezien het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend:

 • • In het kader van de levering van goederen of services waarvan de prijs afhangt van de fluctuaties op de financiële markt waarbij die fluctuaties niet door professionals worden gecontroleerd en deze fluctuaties zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen, met name door de volatiliteit en de instabiliteit van de koers die op de Crypto - activa van toepassing is.
 • • Bij overeenkomsten rond de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is gestart op de voorafgaande en uitdrukkelijke vraag van de Consument mits deze uitdrukkelijk en voorafgaand afstand doet van het herroepingsrecht. Dat is het geval bij Crypto - activa die niet op een fysieke drager zijn geleverd en waarvoor een begin van uitvoering bestaat.

13.2 BIJGEVOLG HEEFT DE CONSUMENT, DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DE AVV GEEN HERROEPINGSRECHT .

13.3 Naast de bepalingen in deze AVV wordt de Consument ervan op de hoogte gebracht dat deze geen herroepingsrecht heeft bij het afsluiten van de AVV en de bevestiging van de Transacties en Terugkooptransacties op het Keplerk - platform. Dit gebeurt op de volgende manier: "U erkent dat het herroepingsrecht dat is voorzien door de Consumentenwet niet van toepassing is op de transactie die u zo start. Zodra u de transactie hebt bevestigd, kunt u niet meer op uw beslissing terugkomen. Het proces is dus onomkeerbaar."

14. BETALING

14.1 Betaling van de Transactie: De verkoopprijs van de Crypto - activa wordt door de Koper contant betaald op het Keplerk - platform. De betaling vindt plaats in Elektronisch geld, met een "Keplerk by Moneyclic" - ticket.

14.2 Betaling van de Terugkooptransactie: De verkoopprijs van de Terugkoop van Crypto - activa wordt contant door Keplerk betaald, via een overschrijving op de betaalrekening van de Verkoper.

15. TERUGKOOP VAN CRYPTOACTIVA DOOR KEPLERK

15.1 De optie op Terugkoop is beschikbaar op het Keplerk - platform binnen de tijds - en hoeveelheidslimieten die Keplerk eventueel oplegt. Die limieten kunt u raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten. Voor meer informatie kan de Klant via e-mail contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

15.2 Keplerk kan zijn Klanten zelf een Terugkooptransactie van Crypto - activa aanbieden. Die service is beschikbaar in de Geldige klantenruimte op het Keplerk - platform. De Klanten hebben toegang tot een interface waarin ze het aantal te verkopen Crypto - activa kunnen selecteren.

15.3 Keplerk laat de Klant de Terugkoopprijs weten die deze voor zijn / haar geselecteerde Crypto - activa kan krijgen. De Terugkoopprijs wordt bepaald door de referentiekoers van de Crypto - activa toe te passen zoals voorzien in artikel 11, min de Terugkoopkosten die overeenkomstig artikel 12 van de AVV door Keplerk worden afgetrokken.

15.4 Als u het Terugkoopaanbod van Keplerk wenst te aanvaarden, moet u als Verkoper:

 • 15.4.1 Een Geldige klantenruimte hebben;
 • 15.4.2 Uw Crypto - activa in een KEPLERK Crypto-wallet bewaren. (Terugkoop van Crypto - activa die in een Crypto-wallet van derden zijn opgeslagen, is niet mogelijk bij Keplerk);
 • 15.4.3 U moet Keplerk de gegevens hebben doorgegeven van een betaalrekening die op uw naam is geopend bij een betalingsserviceaanbieder, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

15.5 Verloop van de Terugkoop van Crypto - activa die in een KEPLERK Crypto-wallet zijn opgeslagen

 • 15.5.1 De verkoper meldt zich aan in zijn Geldige klantenruimte en geeft de referenties van zijn / haar betaalrekening door(of controleert deze);
 • 15.5.2 De Verkoper selecteert de optie Crypto - activa verkopen:
  • • Als de Terugkoopservice beschikbaar is, voert u het aantal Crypto - activa in dat u aan Keplerk wenst te verkopen;
  • • Als de Terugkoopservice niet beschikbaar is, krijgt u hierover op het Keplerk - platform een bericht waarin staat dat de Terugkoopservice is opgeschort.
 • 15.5.3 Wanneer de Terugkoopoptie beschikbaar is, krijgt u bericht over het bedrag dat Keplerk voorstelt voor de Terugkoop van het aantal Crypto - activa in kwestie en over de toegepaste Terugkoopkosten.
 • 15.5.4 Als u het met de Terugkoopvoorwaarden eens bent, bevestigt u de aanvraag voor de uitvoering van de Terugkooptransactie.
 • 15.5.5 U draagt de verkochte Crypto - activa uit uw eigen KEPLERK Crypto-wallet over naar de Crypto-wallet van Keplerk waarvan u het adres op het Keplerk - platform hebt doorgekregen. De Crypto - activa worden in de Crypto-wallet van Keplerk geleverd zodra de Terugkoop op de blockchain is geregistreerd. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag naar registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de registratietijden van een Terugkooptransactie op de blockchain. De registratietijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.
 • 15.5.6 U kunt op elk moment contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk om informatie te vragen over de levertijd.
 • 15.5.7 Zodra Keplerk kan nagaan dat u de overdracht naar de Crypto-wallet van Keplerk inderdaad bent gestart of dat de Terugkooptransactie op de Blockchain is geregistreerd, wordt de Terugkooptransactie onomkeerbaar.
 • 15.5.8 Keplerk gaat over tot de overschrijving van het overeengekomen Terugkoopbedrag naar de betaalrekening van de Verkoper. Dit gebeurt binnen vijf(5) werkdagen vanaf de controle of de overdracht werkelijk is gestart, zoals aangegeven in de vorige paragraaf.
 • 15.5.9 Keplerk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een informatiefout van de Klant, zoals een fout in de gegevens van zijn bankrekening of in de gegevens van de Crypto-wallet van Keplerk.

16. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

16.1 U kunt de AVV raadplegen op het Keplerk - platform, op het volgende adres https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet of in uw Klantenruimte.

16.2 De AVV kunnen ook schriftelijk of op een duurzame drager worden overgedragen. De Klant hoeft dit alleen telefonisch of via e - mail aan de Klantenservice te vragen.

16.3 Bij het aanmaken van een Klantenruimte en voor een Terugkooptransactie moet u de AVV aanvaarden zodat u op de hoogte bent van de geldende bepalingen.

16.4 We raden u ook aan om de AVV te downloaden en / of af te drukken en er op een duurzame drager een kopie van te bewaren, ondanks Keplerks opslagregels.

17. WIJZIGING VAN DE AVV

17.1 Keplerk kan de AVV op elk moment wijzigen.

17.2 Indien de AVV worden gewijzigd, zijn de AVV die van toepassing zijn op de Klant diezelfde AVV die geldig waren op de datum van de Transactie of van de Terugkooptransactie.

18. VERANTWOORDELIJKHEID EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

18.1 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de AVV niet of slecht zijn uitgevoerd door toedoen van de Klant, van een derde of bij Overmacht.

18.2 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden:

 • • Voor een fout of probleem bij het betaalmiddel van de Klant en / of voor het betaalsysteem dat aan de Klant en / of aan de leverancier van het door Keplerk gebruikte betaalmiddel toe te rekenen is;
 • • Voor de blijvendheid en betrouwbaarheid van gedecentraliseerde informaticasystemen die de Crypto - activa regelen;
 • • Voor de stabiliteit van de koers van de Crypto - activa, gezien hun grote volatiliteit;
 • • Voor het verlies of de late levering van Crypto - activa veroorzaakt door de Klant, voor de informatica - en technische systemen, op welke manier dan ook, en in het bijzonder als gevolg van technische en / of beveiligingsfouten van welke aard dan ook, inclusief hacking, misbruik door hackers of een fout in het informaticasysteem van de Klant of van derden;
 • • Voor de slordigheid van de Klant wat betreft het bewaren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord van zijn Klantenruimte en / of van zijn KEPLERK Crypto-wallet;
 • • Voor elk gebrek van de Crypto-wallet van de Klant die door derden wordt bijgehouden;
 • • Voor de terugbetaling van Crypto - activa(of hun tegenwaarde in geld dat als wettig betaalmiddel geldt), in geval de Klant Crypto - activa verliest, om welke reden dan ook en in het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, voor het hacken van persoonsgegevens van de Klant op welke manier dan ook, voor technische defecten van het netwerk van een Crypto - activa om welke reden dan ook, voor het verlies van de informatiedrager met de Crypto - activa, zoals harde schijven, grootboeken, tablets, smartphones, voor inbraak, voor diefstal, voor afpersing, voor geweld, voor oplichting of andere strafbare feiten die het verlies van Crypto - activa kunnen veroorzaken.

19. INTELLECTUELE EIGENDOM

19.1 Overeenkomstig deze AVV wordt geen enkel recht op intellectuele eigendom met betrekking tot het gebruik van het Ticket en de Klantenruimte aan de Klant overgedragen.

19.2 De elementen die op het Keplerk - platform worden weergegeven, bestaan uit foto‘s, displays, teksten, tekeningen, logo‘s en afbeeldingen. Die zijn het exclusieve eigendom van Keplerk. Ze zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en / of het octrooirecht.

19.3 Elke weergave en / of verspreiding van die elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keplerk, is strafbaar.

20. PERSOONSGEGEVENS

20.1 Bij de verkoop van Crypto - activa en de verwerking van persoonsgegevens van zijn Klanten verplicht Keplerk zich tot het naleven van de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, en met name Verordening(EU) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens("AVG") en de Franse wet nr. 78_17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden en individuele vrijheden, zoals gewijzigd op 20 juni 2018 (hierna de "Regelgeving" genoemd). Voor meer informatie kunt u op https://keplerk.com/nl-NL/privacybeleid ons beleid rond gegevensbescherming raadplegen.

20.2 Doel van de verwerking

 • 20.2.1 De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel:
  • • Alle geldende wettelijke bepalingen of regelgeving na te leven, met name met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • • Transacties en Terugkooptransacties te behandelen / beheren en te archiveren;
  • • Voorvallen en onregelmatigheden te controleren en te voorkomen(bestrijding van fraude en andere soorten misbruik);
  • • Commerciële zaken rond de klanten te beheren;
  • • De vragen van de Klanten te behandelen; en
  • • De kwaliteit van de services op het Keplerk - platform te controleren.
 • 20.2.2 De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving in één of meer bestanden kunnen worden opgeslagen en stemt ermee in dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden worden opgeslagen en verwerkt.

  20.2.3 Na het afsluiten van de Klantenruimte zal Keplerk de persoonsgegevens van de Klant en de historie van de gebeurtenissen en handelingen rond zijn account(met inbegrip van Transacties en Terugkooptransacties) om veiligheidsredenen en als bewijs gedurende een periode van vijf(5) jaar bewaren.

20.3 Bekendmaking aan de ontvangers van de verzamelde gegevens

 • 20.3.1 De Klant gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor ten minste één van de bovengenoemde doeleinden of die op grond van de geldende regelgeving vereist zijn, door Keplerk worden verstrekt aan zijn medewerkers, onderaannemers en geoutsourcete serviceverleners wiens actie vereist is.
 • 20.3.2 De Klant is ervan op de hoogte dat zijn persoonsgegevens overeenkomstig de vooraf bepaalde voorwaarden aan bovenbedoelde personen in een ander land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte kunnen worden doorgegeven.

20.4 Toepassing van de rechten van de betrokkenen

 • 20.4.1 De Klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat u de informatie die u aan Keplerk hebt verstrekt te allen tijde kunt raadplegen in uw Klantenruimte, op voorwaarde dat dit recht van toegang het doel van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet in gevaar brengt.
 • 20.4.2 U hebt het recht op rechtzetting van foutieve persoonsgegevens.
 • 20.4.3 Keplerk verwerkt geen Klanteninformatie voor commerciële prospectie, publiciteit of direct marketing die gelinkt is aan services of producten die het zelf promoot.
 • 20.4.4 De rechten van bezwaar, inzage en correctie, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering, alsmede het recht om na zijn overlijden instructies te geven, kunnen gratis worden uitgeoefend. U hoeft hiervoor alleen schriftelijk bij Keplerk een verzoek in te dienen. Dit kan via een e - mail naar de Klantenservice of per post naar onderstaand adres: 17 Chaussée de La Muette 75016 Paris, Frankrijk. Indien Keplerk uw rechten niet naleeft. In dat geval kunt u beroep aantekenen bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés(CNIL).

21. STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

21.1 Keplerk is onderworpen aan de Franse regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

21.2 Keplerk moet onder andere de identiteit van zijn Klanten vaststellen en controleren en eventueel ook van de uiteindelijke begunstigde van de Klantenruimte en / of van de acties die ermee samenhangen.

21.3 De Klant erkent dat Keplerk op elk moment een einde kan maken aan de toegang tot de aankoop - of verkoopservice van Crypto - activa of dat Keplerk die toegang kan uitstellen.

22. BEWIJS

22.1 De archivering van de communicatie en met name elke historie over de uitgevoerde Transacties en Terugkooptransacties gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, overeenkomstig het artikel 1379 van de Code civil(het Franse Burgerlijk Wetboek).

22.2 Die communicatie, en met name elke historie over de uitgevoerde Transacties en Terugkooptransacties maar ook de communicatie in het algemeen, elk informaticadocument van Keplerk, geldt als bewijsstuk tussen de Partijen.

22.3 Bovendien worden de Transacties en Terugkooptransacties op de blockchain geregistreerd, overeenkomstig het voorziene protocol voor de betrokken Crypto - activa.

23. SERVICE NA VERKOOP

Voor alle vragen rond de toepassing van deze AVV en over de manieren om op het Keplerk - platform aan te kopen, kan de Koper contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

24. DIVERSE CLAUSULES

24.1 De nietigheid van een niet - substantiële contractuele clausule leidt niet tot de nietigheid van de AVV.

24.2 Het feit dat Keplerk zich niet beroept op een of meerdere clausules van de AVV betekent niet dat Keplerk afstand doet van haar recht om afstand te doen van een dergelijke bepaling of van enige andere bepaling van de AVV, die volledig van kracht blijven.

25. ONTBINDING VAN HET CONTRACT

25.1 De Klant kan deze AVV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving ontbinden.

25.2 Keplerk kan deze AVV opzeggen in geval van gegronde verdenking van de door de Klant opgegeven identiteit of in geval van niet - nakoming van een van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze AVV(in het bijzonder in het geval de Klant nalaat identificatiegegevens en documenten te verstrekken conform deze AVV).

25.3 De klant kan de AVV opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice van Keplerk. Dit kan via e - mail of via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

26. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

26.1 De AVV en alle andere contractuele informatie die op het Keplerk - platform staan vermeld, zijn opgesteld in het Frans en kunnen in andere talen zijn vertaald.

26.2 Indien de Franse versie en de vertalingen uiteenlopen, is de Franse versie doorslaggevend.

27. BEMIDDELING

27.1 Keplerk informeert de Klant dat hij / zij het recht heeft om contact op te nemen met de ombudsman voor elektronische communicatie. U vindt zijn gegevens hieronder: Ombudsman voor elektronische communicatie: C. S 30342 - 94257 GENTILLY CEDEX, FRANKRIJK. U vindt de info op het adres: https://www.mediation-telecom.org.

27.2 De Klant kan rechtstreeks online contact opnemen met de ombudsman op bovenvermeld adres. Hij / zij stuurt hiervoor het correct ingevulde formulier voor doorverwijzing van de ombudsman voor elektronische communicatie door.

27.3 De Klant heeft het recht om beroep te doen op een service voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Hij / zij maakt de zaak hiervoor aanhangig bij een ombudsman. Dit recht verhindert niet dat hij / zij voor elke klacht eerst contact moet opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

28. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Ondanks het voorafgaande en overeenkomstig de bepalingen van het artikel R. 631 - 3 van de hieronder vermelde Code de la consommation(het Franse Consumentenwetboek) beschikt de Klant, op voorwaarde dat hij / zij een Consument is, over verschillende opties: "De Consument kan kiezen om de zaak aanhangig te maken bij een van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast kan hij/zij ook kiezen voor een van de rechtbanken van de plaats waar hij/zij verbleef op het moment dat de overeenkomst werd gesloten of dat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

29. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AVV vallen onder het Franse recht.