15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

06/09/2019

Algemene verkoopvoorwaarden van de wallet

Keplerk is een direct verkoopplatform van Bitcoins en biedt zijn klanten een Bitcoin-portefeuille aan. U kunt uw Bitcoins rechtstreeks bij Keplerk kopen, zolang de voorraad strekt, en die dan in uw Bitcoin-portefeuille, oftewel Bitcoin-wallet, opslaan. Keplerk biedt een service aan, maar geen marktplaats om crypto-activa te kopen/verkopen waarbij kopers en verkopers met elkaar in contact worden gebracht.

Onder bepaalde, hieronder vermelde, voorwaarden en binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn opgesteld, kan de Klant zijn Bitcoins die in een KEPLERK Crypto-wallet zijn opgeslagen, aan Keplerk terugverkopen.

U kunt de algemene voorwaarden van de KEPLERK Crypto-wallet raadplegen via de volgende hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet.

U kunt deze Algemene voorwaarden van de Crypto-wallet (hierna "AVW" genaamd) raadplegen via de volgende hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet. Ze zijn geldig vanaf 06 september 2019. Lees deze aandachtig door. We raden u ook aan om deze voorwaarden te downloaden en/of af te drukken en er een kopie van te bewaren. Lees de AVW regelmatig opnieuw door. Wanneer u ze gebruikt, wordt u geacht de AVW te hebben aanvaard.

Downloaden

1. PARTIJEN

Deze AVW zijn overeengekomen tussen,

 • KEPLERK BLOCKCHAIN, een Société par Actions Simplifiée (SAS, vennootschap op vereenvoudigde aandelen) met een kapitaal van 357.000 euro en ingeschreven bij het RCS van PARIJS onder handelsregisternummer 834983330 en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 17 Chaussée de la Muette, 75016 Parijs, intracommunautair btw-nummer FR834983330, (hierna "Keplerk" genaamd); en
 • de Klant, die een Klantenruimte heeft geopend die vanaf het Keplerk-platform toegankelijk is;
 • • Hierna worden ze, samen of afzonderlijk, afhankelijk van de context, aangeduid als de "Partij(en)".

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Alle hieronder gedefinieerde termen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud staan, worden in de volgende betekenis gebruikt: " AVW ": is een acroniem dat staat voor Algemene voorwaarden van de Crypto-wallet. Dit zijn de voorwaarden die de contractuele relatie bepalen tussen de Klant en Keplerk. De AVW worden door de Klant geaccepteerd bij het aanmaken van zijn Klantenruimte. Daarvoor vinkt de Klant het hiervoor voorziene vakje aan.

" Klant " of " u / uw": verwijst naar de meerderjarige natuurlijke persoon die zijn/haar rechten kan uitoefenen in de zin van artikel 414 van de Code civil (het Franse burgerlijk wetboek) en die een Klantenruimte heeft geopend. De Klant die een Geldige klantenruimte heeft aangemaakt, kan vervolgens een KEPLERK Crypto-wallet openen.

" Consument ": verwijst naar alle natuurlijke personen die handelen met een doel dat niet onder ziijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteiten valt.

" Crypto - activa ": De digitale weergave van een waarde die niet is uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of door een overheidsinstantie, die niet noodzakelijk gelinkt is aan een munt die als wettig betaalmiddel geldt, die niet het juridische statuut van een munt heeft, maar door natuurlijke of rechtspersonen als betaalmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen of uitgewisseld, overeenkomstig artikel L. 54-10-1-2 van het Franse monetaire en financiële wetboek. Op dit moment zijn de Crypto-activa die door Keplerk voor verkoop worden aangeboden, beperkt tot Bitcoins (BTC).

" Crypto-wallet ": verwijst naar de fysieke of digitale drager waarop de privésleutel wordt opgeslagen die nodig is om een of meerdere Crypto-activa bij te houden en te gebruiken.

" Emittent ": verwijst naar de instelling voor elektronisch geld, CFS-Zipp Limited of een andere instelling voor elektronisch geld die zijn services op Frans grondgebied mag aanbieden en waarmee Keplerk een handelsovereenkomst heeft gesloten. CFS-Zipp Limited is een vennootschap naar Engels recht met hoofdkantoor in 790 Uxbridge Road, Hayes Middlesex, UB4 ORS, Verenigd Koninkrijk. Deze vennootschap is ingeschreven onder nummer 03925386 en heeft een Europees paspoort om elektronisch geld in Frankrijk uit te geven. Keplerk heeft met deze vennootschap een CFS-Zipp-handelsovereenkomst gesloten.

" Verzending / Verzenden ": verwijst naar de Overdracht van Crypto-activa van uw KEPLERK Crypto-wallet naar een andere Crypto-wallet.

" Klantenruimte ": verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de AVW.

" Geldige klantenruimte ": verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de AVW en waarvoor de procedure voor de inschrijving en de identiteitsverificatie met succes is uitgevoerd.

" Overmacht ": verwijst naar alle uitzonderlijke omstandigheden die de uitvoering van een verplichting van een van de Partijen onmogelijk maken. Volgens deze AVW wordt over overmacht gesproken bij onvoorspelbaarheid, onweerstaanbaarheid of onverwachtheid.

" Kosten ": verwijst naar de kosten die door Keplerk worden aangerekend en die zijn bepaald in artikel 13.

" Elektronisch geld ": verwijst naar het elektronisch geld dat door de Emittent is uitgegeven en door Keplerk wordt aanvaard voor het kopen van Crypto-activa.

" Keplerk - platform ": verwijst naar het onlineplatform dat vanuit alle dragers toegankelijk is (onder andere via de website van Keplerk of via de mobiele app). Het Keplerk-platform wordt gehost door OVH uit Roubaix.

" Terugkoop ": verwijst naar de terugkoop van Crypto-activa van de Klant door Keplerk. Die terugkoop verloopt overeenkomstig de AVW. Keplerk biedt geen enkele garantie op de Terugkoop van Crypto-activa. De Klant kan zijn Crypto-activa alleen verkopen binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn bepaald.

" Ontvangst / Ontvangen ": verwijst naar de Overdracht van een Crypto-wallet naar uw KEPLERK Crypto-wallet.

"Klantenservice": verwijst naar de Klantenservice van Keplerk. U kunt die bereiken:

 • • via e-mail op het adres: contact@keplerk.com;
 • • telefonisch (in het Frans) op het nummer +331 82 83 42 62 (prijs van een internationale oproep),
 • • via de post op het adres 17 chaussée de La Muette 75016 Parijs, Frankrijk.

" Duurzame drager ": verwijst naar elk hulpmiddel waarmee de Gebruiker persoonlijk aan hem/haar gerichte informatie kan opslaan voor een periode die geschikt is voor het doel waarvoor de informatie is bestemd en waarmee de opgeslagen informatie op identieke wijze kan worden gereproduceerd.

" Ticket ": verwijst naar het ticket van Elektronisch geld "Keplerk by Moneyclic", met een waarde per eenheid van 50 of 100 euro. Het Ticket en het Elektronisch geld worden door de Emittent uitgegeven. De Distributeur zorgt voor het distribueren van de Tickets. U kunt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het ticket raadplegen op het adres: https://moneyclic.com/terms-et-conditions/.

" Verkoper ": verwijst naar een Klant die heeft besloten zijn Crypto-activa aan Keplerk te verkopen en die een Geldige klantenruimte heeft.

" Overdracht ": verwijst naar de Verzending of de Ontvangst van Crypto-activa van een KEPLERK Crypto-wallet naar een andere Crypto-wallet (inclusief de KEPLERK Crypto-wallet van een andere Klant) of van een Crypto-wallet naar een KEPLERK Crypto-wallet.

3. ONDERWERP VAN DE AVW

De AVW hebben tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder:

 • Keplerk zijn Klanten aanbiedt om Crypto-activa op te slaan;
 • Keplerk de Overdracht mogelijk maakt van Crypto-activa van de KEPLERK Crypto-wallet naar een andere Crypto-wallet.

3.2 De Crypto-activa worden bij Keplerk gekocht via betaling met Elektronisch geld. Dit vindt plaats volgens de algemene verkoopvoorwaarden van crypto-activa. U kunt die raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop.

3.3 De betaling van Crypto-activa die Keplerk van zijn Klanten heeft teruggekocht, vindt plaats via overschrijving op de bankrekening van de Klant.

3.4 In geval van een geschil tussen de Partijen zijn alleen de AVW rechtsgeldig.

4. WAARSCHUWING OVER DE RISICO‘S VAN CRYPTOACTIVA

4.1 Waarschuwing over de juridische aard van Crypto-activa

4.1.1 Crypto-activa zijn geen wettig betaalmiddel, volgens artikel L. 111-1 van het Franse monetaire en financiële wetboek. Ze zijn ook geen elektronisch geld, volgens artikel L. 315-1 van het Franse monetaire en financiële wetboek.

4.1.2 Keplerk vestigt uw aandacht op het feit dat het noch het voortbestaan noch de waarde van de Crypto-activa kan garanderen. Die laatste wordt alleen bepaald volgens de wet van vraag en aanbod van beleggers.

4.1.3 U moet ervoor zorgen dat uw informatica- en telecomapparatuur beveiligd is om het hacken van uw gegevens te voorkomen (inclusief persoonsgegevens).

4.1.4 Keplerk wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van Crypto-activa en/of dragers met Crypto-activa, zoals USB-sticks of harde schijven.

4.2 Waarschuwing over de risico‘s van Crypto-activa

4.2.1 De koers van Crypto-activa is uiterst volatiel en de variaties zijn onvoorspelbaar. De koers van Crypto-activa kan zich heel snel positief of negatief ontwikkelen. Het kopen van Crypto-activa houdt een hoog risico in, waaronder het risico op het verlies van de totale waarde van de aankoop van Crypto-activa.

4.2.2 Ga voorzichtig en oplettend te werk. Beperk uw aankopen van Crypto-activa tot het financiële bedrag dat u zich kunt permitteren om te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Daarom raden we af om al uw liquide middelen in Crypto-activa om te zetten. Houd er rekening mee dat de Crypto-activa volatiel zijn en volledig onverwacht in waarde kunnen afnemen.

4.2.3 Elke Overdracht moet worden uitgevoerd op basis van een evaluatie van de risico‘s die eruit kunnen voortvloeien. Ook moet u de onderliggende technologieën begrijpen (onder andere de werking van de blockchain).

4.2.4 Daarom behoudt Keplerk zich het recht voor om te weigeren een Overdracht uit te voeren. Dit kan (i) in geval de waarschuwingen niet zijn gerespecteerd, (ii) in geval het gedrag door Keplerk als onredelijk wordt beschouwd op basis van het bedrag per eenheid of het gecumuleerde bedrag van de door de Klant aangevraagde Overdrachten, (iii) indien de gegevens die de Klant heeft doorgegeven voor de controle van zijn identiteit en voor de kennis van de Klant fout of onvolledig zijn, (iv) in geval van fraude of van vermoeden van het witwassen van geld of van de financiering van terrorisme.

4.2.5 De waarde van Crypto-activa, uitgedrukt in geld dat als wettelijk betaalmiddel geldt, wordt aangegeven op de transactieplatforms. Deze zijn niet gereglementeerd en geven geen enkele financiële, liquiditeits-, technische of andere garantie.

4.2.6 Wanneer u besluit om uw Crypto-activa buiten het Kepler-platform om te verkopen, draagt u alleen het risico op het, onder andere technisch, in gebreke blijven van de transactieplatforms waartoe u zich hebt gericht en die mogelijk het bedrag niet terugbetalen dat overeenkomt met de koers van de Crypto-activa die u aan die derden of op die platforms hebt verkocht. U stelt zich ook bloot aan technische risico‘s die zich op die transactieplatforms kunnen voordoen en die ervoor kunnen zorgen dat uw Crypto-activa ontoegankelijk worden of zelfs verdwijnen of dat u die Crypto-activa niet langer kunt verkopen. Het technisch in gebreke blijven, het risico op gebrek aan Crypto-activaliquiditeit en het technische risico rond transactieplatforms, kunnen ervoor zorgen dat de verwerking van de transacties vertraging oplopen waardoor het kan gebeuren dat de Overdracht voor de Klant niet op een precieze datum en/of voor een vooraf bepaald bedrag plaatsvindt.

4.2.7 Keplerk is een handelsmaatschappij die geen beleggings-, betaal- of bankingservices aanbiedt. Keplerk valt dan ook niet onder de erkenning, supervisie of controle van de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

4.2.8 Keplerk geeft geen advies over de rechtmatigheid van de Overdrachten en geeft geen trends of marktindicatoren over Crypto-activa door. Keplerk kan hiervoor door de Klanten dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

5. MANIEREN OM CRYPTOACTIVA OP TE SLAAN

5.1 Keplerk verbindt zich ertoe uw Crypto-activa veilig op te slaan in uw KEPLERK Crypto-Wallet. De toegang tot uw Crypto-activa wordt opgeslagen op niet-verbonden media (Cold Storage), waardoor de integriteit van uw privésleutel wordt gegarandeerd.

5.2 Dankzij de opgestelde veiligheidsprotocollen hebt u toegang tot uw Crypto-activa terwijl ze beschermd zijn tegen het risico op verlies, vergetelheid of schade die bij traditionele toegangsmanieren kan optreden.

5.3 Doordat Keplerk de toegangsrechten beheert, is het mogelijk om de toegang tot de KEPLERK Crypto-wallet in geval van interne storingen (operationele veerkracht) te limiteren terwijl de toegang toch behouden blijft.

5.4 Keplerk is verantwoordelijk voor de controle over de manieren waarop u toegang tot uw Crypto-activa hebt (cryptografische privésleutels) en de manieren waarop u het saldo van uw Crypto-activa in uw KEPLERK Crypto-wallet kunt opnemen. Keplerk is echter niet verantwoordelijk voor het beschikken over uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang tot uw KEPLERK Crypto-wallet hebt. Alleen u bent daarvoor verantwoordelijk.

5.5 Keplerk verbindt zich ertoe om de scheidingsbeginselen van de Crypto-activa na te leven, om het verbod te respecteren om de Crypto-activa van Klanten te gebruiken behalve indien de Klanten hiermee akkoord gaan en om de Crypto-activa terug te geven op de manieren die in deze AVW zijn bepaald.

6. OVERDRACHT VAN CRYPTOACTIVA DOOR DE KLANT

6.1 Met de KEPLERK Crypto-wallet kunt u:

 • • Crypto-activa Verzenden
 • • Crypto-activa Ontvangen
 • • Crypto-activa Ontvangen bij de aankoop van een Kepler-ticket en
 • • Crypto-activa door Keplerk laten terugkopen

6.2 Crypto-activa Ontvangen: U ontvangt Crypto-activa in uw KEPLERK Crypto-wallet. U kunt Crypto-activa aan een derde overdragen (inclusief aan een andere Klant) door Crypto-activa van uw Crypto-wallet naar de KEPLERK Crypto-wallet van die derde (of van de andere Klant) over te maken. Hiervoor moet u:

 • • Zich aanmelden bij uw Geldige klantenruimte.
 • • Het gedeelte van uw Geldige klantenruimte selecteren dat dient om Crypto-activa te ontvangen.
 • • De code van de KEPLERK Crypto-wallet wordt weergegeven in de vorm van een alfanumerieke reeks en een QR-code, waarna
 • • De derde de QR-code van de KEPLERK Crypto-wallet scant of de code van de KEPLERK Crypto-wallet doorgeeft en dan de procedures uitvoert die door zijn Crypto-wallet zijn voorzien.

6.3 Het Ontvangen van Crypto-activa bij de aankoop van een Ticket van Elektronisch geld: Crypto-activa worden bij Keplerk gekocht volgens de algemene verkoopvoorwaarden van crypto-activa. U kunt die raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop.

6.4 Het Verzenden van Crypto-activa: om Crypto-activa naar een andere Crypto-wallet te kunnen verzenden, voert u als Klant de volgende handelingen uit:

 • • Zich aanmelden bij uw Geldige klantenruimte.
 • • Het deel selecteren voor het verzenden van Crypto-activa in de KEPLERK Crypto-wallet; daarna
 • • De volgende gegevens verstrekken:
  • • het adres van de Crypto-wallet van de ontvanger
  • • het bedrag in Crypto-activa dat moet worden overgedragen of het equivalent in euro en
  • • indien nodig, een bericht invoeren om KEPLERK bepaalde instructies te geven
 • • De toets "Bevestigen" selecteren en zo de Overdracht bevestigen. Bij het Verzenden wordt de koers van de Crypto-activa niet weergegeven omdat deze bij de Verzending niet wordt omgezet.

6.5 Crypto-activa door Keplerk laten terugkopen: Keplerk kan de Crypto-activa van zijn Klanten terugkopen onder de voorwaarden die in artikel 16 zijn genoemd.

6.6 Bij het Verzenden of Terugkopen van Crypto-activa wordt de Overdracht-opdracht van de Crypto-activa van de KEPLERK Crypto-wallet uitgevoerd op het moment dat de Klant de Overdracht bevestigt.

6.7 Bij de Overdracht ten gevolge van een Terugkoop zorgt de bevestiging van de Terugkoop ervoor dat de koers van de Crypto-activa wordt vastgelegd overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden van Crypto-activa. U kunt die raadplegen op: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop.

6.8 Keplerk is niet verantwoordelijk voor de cryptografische sleutels van de Crypto-activa.

7. AANTAL GEKOCHTE CRYPTOACTIVA

7.1 De opslag van Crypto-activa in de KEPLERK Crypto-wallet brengt geen kosten met zich mee.

7.2 Het maximumbedrag in Crypto-activa dat in een KEPLERK Crypto-wallet kan worden bewaard, is te vinden op het adres:

7.3 Het bedrag in Crypto-activa moet voldoende zijn om de miningvergoeding in geval van Overdracht te dekken.

8. TERMIJN VOOR DE OVERDRACHT VAN CRYPTOACTIVA

8.1 Bij het Verzenden worden uw Crypto-activa overgedragen naar de Crypto-wallet die door de Klant is opgegeven.

8.2 Zodra u de Verzending hebt bevestigd, is de Overdracht van Crypto-activa onomkeerbaar. De overgedragen Crypto-activa zijn niet meer zichtbaar op het saldo van uw KEPLERK Crypto-wallet.

8.3 Het saldo van uw Crypto-wallet wordt bijgewerkt zodra de Overdracht op de blockchain is geregistreerd. Dit kan enkele dagen duren. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag naar registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de registratietijden van een Overdracht-transactie op de blockchain. De registratietijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.

8.4 U kunt uw Crypto-activa slechts gebruiken na registratie op de blockchain, want alleen zo kunnen deze in uw Crypto-wallet worden geleverd.

8.5 Behalve in geval van Overmacht kan elke Verzending die langer duurt dan dertig (30) dagen leiden tot de ontbinding van de Overdracht op verzoek van de Consument. De ontvanger van de Verzending moet hierbij wel kunnen aantonen dat hij/zij geen Crypto-activa in zijn Crypto-wallet heeft ontvangen.

8.6 Op elk moment kunt u bij Keplerk informatie vragen over de duur van de Verzending. U kunt hiervoor contact opnemen met de Klantenservice of via de hyperlink op het Keplerk-platform: https://keplerk.com/nl-NL/contact.

8.7 U kunt uw Crypto-activa slechts gebruiken nadat ze zijn geregistreerd op de blockchain en nadat ze in uw Crypto-wallet zijn geleverd.

8.8 Keplerk kan door de Klant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de duur van de Ontvangst van de Crypto-activa. Indien de het abnormaal lang duurt voordat u uw Crypto-activa Ontvangt, raadt Keplerk de Klant aan om contact op te nemen met de beheerder van de Crypto-wallet van waaruit de Crypto-activa moeten worden verstuurd.

9. EEN KLANTENRUIMTE OPENEN

9.1 Elke Klant opent een Klantenruimte. Die is strikt persoonlijk en wordt gemaakt om uitsluitend door de Klant te worden gebruikt. De Klant schrijft zich in volgens de procedure die door Keplerk is voorzien.

9.2 Keplerk voert een controle uit door een sms te sturen naar het telefoonnummer dat de Klant bij zijn inschrijving heeft doorgegeven.

9.3 De toegang tot de Klantenruimte is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord die u geheim moet houden. Het delen van uw gebruikersnaam en wachtwoord met derden leidt tot schorsing of definitieve sluiting van uw Klantenruimte. U bent dan ook de enige verantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit de bekendmaking van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u weet dat uw gebruikersnaam en wachtwoord openbaar zijn gemaakt (of dat risico lopen), moet u Keplerk daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Die zal dan meteen uw Klantenruimte blokkeren. Voor het heractiveren van uw Klantenruimte neemt u contact op met de Klantenservice van Keplerk.

9.4 Keplerk behoudt zich het recht voor om een Klantenruimte, een Overdracht, Terugkoop of een terugstorting door overschrijving op uw bankrekening op te schorten in geval van verdenking van witwassing, van onrechtmatig gebruik of van fraude die aan u kan worden toegeschreven, als blijkt dat de informatie die u hebt doorgegeven voor de goedkeuring van uw Klantenruimte foutief, onvolledig of onnauwkeurig was. Dit gebeurt overeenkomstig deze AVW of overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform dat toegankelijk is via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop.

10. GOEDKEURING VAN DE KLANTENRUIMTE

10.1 Voor de validatie van de Klantenruimte geeft u de volgende gegevens en documenten door:

 • • Uw Naam en voornaam;
 • • Uw geslacht (mannelijk of vrouwelijk);
 • • Uw Nationaliteit;
 • • Uw geboortedatum;
 • • Uw geldige e-mailadres;
 • • Uw postadres;
 • • Uw mobieletelefoonnummer;
 • • Uw geldige identiteitsbewijs (recto/verso) (bijvoorbeeld: Nationale identiteitskaart van een land van de Europese Unie, Europees paspoort, eventueel een Europese verblijfsvergunning).

10.2 U moet ook een werkende videocamera hebben waarmee u de videocontrole kunt uitvoeren die vereist is voor de goedkeuring van uw Klantenruimte.

10.3 U kunt op elk moment worden gevraagd om bijkomende informatie en bewijsstukken te verstrekken, zoals: de referenties van uw betaalrekening die u hebt geopend bij een betalingsserviceaanbieder, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, bijkomende bewijsstukken voor uw identiteit, uw inkomsten of de herkomst van uw middelen.

10.4 De Klant levert die informatie en documenten in de Klantenruimte. Zodra de informatie en documenten zijn geverifieerd, keurt Keplerk de Klantenruimte goed.

10.5 Met een Geldige klantenruimte kunt u:

 • Bij Keplerk Crypto-activa kopen;
 • Aangeven naar welke Crypto-wallet de Crypto-activa die u bij Keplerk hebt gekocht, moeten worden overgebracht;
 • Een KEPLERK Crypto-wallet openen overeenkomstig deze AVW en
 • • Uw Crypto-activa aan Keplerk terugverkopen wanneer het Keplerk-platform u die optie biedt.

11. UW CRYPTO-WALLET SLUITEN

11.1 De Crypto-wallet kan worden gesloten:

 • • Door de Klant: door in de Klantenruimte of via een e-mail naar het adres contact@Keplerk.com aan te geven dat u uw KEPLERK Crypto-wallet wenst te sluiten.
 • • Door Keplerk: wanneer er een grond voor ontbinding is of als Keplerk ontdekt dat u de KEPLERK Crypto-wallet voor illegale doeleinden gebruikt.

11.2 Keplerk moet de Crypto-activa uit de KEPLERK Cryptowallet aan de Klant overmaken binnen drie [3] maanden nadat de Klant meldt dat hij/zij de KEPLERK Crypto-wallet wil sluiten.

11.3 De Crypto-activa worden op een duurzame Drager aan de Klant overgedragen en gestuurd naar de gegevens die de Klant zelf heeft doorgegeven.

11.4

11.5 Op de Klantenruimte of via het e-mailadres contact@keplerk.com verstrekt u de gegevens waarheen de Crypto-activa uit de KEPLERK Crypto-wallet mogen worden gestuurd.

12. KOERS VAN DE CRYPTOACTIVA

12.1 De koers van de Crypto-activa wordt in euro en exclusief btw aangegeven op het Keplerk-platform. U kunt de manieren waarop de koers van de Crypto-activa worden berekend, raadplegen op het Keplerk-platform, op dit adres: https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten.

12.2 De koers van de Crypto-activa wordt door Keplerk bepaald op het moment van de Terugkoop van Crypto-activa, overeenkomstig artikel 6 of artikel 16. De Klant wordt van de koers op de hoogte gebracht.

13. KOSTEN DIE DOOR KEPLERK WORDEN GEREKEND

13.1 Overdrachtskosten: Keplerk past Overdrachtskosten toe. Deze zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de Crypto-activa. De Overdrachtskosten worden berekend in euro en komen overeen met een percentage van het Overdrachtsbedrag.

13.2 Terugkoopkosten: Keplerk rekent ook Kosten bij de Terugkoop van Crypto-activa van zijn Klanten. Die Kosten worden van de Terugkoopprijs van de Crypto-activa afgetrokken. De kosten worden berekend in euro en vertegenwoordigen een percentage van het bedrag van de Terugkooptransactie.

13.3 De manieren waarop de Kosten worden berekend, worden op het Keplerk-platform op het adres https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten aan de Klant doorgegeven. De Klant wordt vóór de bevestiging van de Terugkoop- of Overdrachtstransactie van het bedrag van de Kosten op de hoogte gebracht.

14. ER IS GEEN HERROEPINGSRECHT

14.1 Voor Overdrachten en het Terugkopen van Crypto-activa kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit is overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 121-21-8 van de Code de la consommation (het Franse wetboek voor consumentenrecht), aangezien het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend bij overeenkomsten rond de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is gestart op de voorafgaande en uitdrukkelijke vraag van de Consument mits deze uitdrukkelijk en voorafgaand afstand doet van het herroepingsrecht. Dat is het geval bij Cryoptoactiva die niet op een fysieke drager zijn geleverd en waarvoor een begin van uitvoering bestaat.

14.2 BIJGEVOLG HEEFT DE CONSUMENT, DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DE AVW GEEN HERROEPINGSRECHT.

15. BETALING VAN DE TERUGKOOP

De verkoopprijs van de Terugkoop van Crypto-activa wordt contant door Keplerk betaald, via een overschrijving op de betaalrekening van de Verkoper.

16. TERUGKOOP VAN CRYPTOACTIVA DOOR KEPLERK

De verkoopprijs van de Terugkoop van Crypto-activa wordt contant door Keplerk betaald, via een overschrijving op de betaalrekening van de Verkoper.

16.1 De optie op Terugkoop is beschikbaar op het Keplerk-platform binnen de tijds- en hoeveelheidslimieten die Keplerk eventueel oplegt. Die limieten kunt u raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-NL/kosten-en-limieten. Voor meer informatie kan de Klant via e-mail contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

16.2 Keplerk kan zijn Klanten zelf een Terugkooptransactie van Crypto-activa aanbieden. Die service is beschikbaar in de Geldige klantenruimte op het Keplerk-platform. De Klanten hebben toegang tot een interface waarin ze het aantal te verkopen Crypto-activa kunnen selecteren.

16.3 Keplerk laat de Klant de Terugkoopprijs weten die deze voor zijn/haar geselecteerde Crypto-activa kan krijgen. De Terugkoopprijs wordt bepaald door de referentiekoers van de Crypto-activa toe te passen zoals voorzien in artikel 11, min de Terugkoopkosten die overeenkomstig artikel 13 van de AVW door Keplerk worden afgetrokken.

16.4 Als u het Terugkoopaanbod van Keplerk wenst te aanvaarden, moet u als Verkoper:

 • • Een Geldige klantenruimte hebben;
 • • Uw Crypto-activa in een KEPLERK Crypto-wallet bewaren. (Terugkoop van Crypto-activa die in een Crypto-wallet van derden zijn opgeslagen, is niet mogelijk bij Keplerk);
 • • U moet Keplerk de gegevens hebben doorgegeven van een betaalrekening die op uw naam is geopend bij een betalingsserviceaanbieder, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

16.5 Verloop van de Terugkoop van Crypto-activa die in een KEPLERK Crypto-wallet zijn opgeslagen

 • 16.5.1 De verkoper meldt zich aan in zijn/haar Geldige klantenruimte en geeft de referenties van zijn/haar betaalrekening door (of controleert deze);
 • 16.5.2 De Verkoper selecteert de optie Crypto-activa verkopen:
  • • Als de Terugkoopservice beschikbaar is, voert u het aantal Crypto-activa in dat u aan Keplerk wenst te verkopen;
  • • Als de Terugkoopservice niet beschikbaar is, krijgt u hierover op het Keplerk-platform een bericht waarin staat dat de Terugkoopservice is opgeschort.
 • 16.5.3 Wanneer de Terugkoopoptie beschikbaar is, krijgt u bericht over het bedrag dat Keplerk voorstelt voor de Terugkoop van het aantal Crypto-activa in kwestie en over de toegepaste Terugkoopkosten.
 • 16.5.4 Als u het met de Terugkoopvoorwaarden eens bent, bevestigt u de aanvraag voor de uitvoering van de Terugkoopoperatie.
 • 16.5.5 U draagt de verkochte Crypto-activa uit uw eigen KEPLERK Crypto-wallet over naar de Crypto-wallet van Keplerk waarvan u het adres op het Keplerk-platform hebt doorgekregen. De Crypto-activa worden in de Crypto-wallet van Keplerk geleverd zodra de Terugkoop op de blockchain is geregistreerd. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag naar registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de registratietijden van een Terugkooptransactie op de blockchain. De registratietijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.
 • 16.5.6 U kunt op elk moment contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk om informatie te vragen over de levertijd.
 • 16.5.7 Zodra Keplerk kan nagaan dat u de overdracht naar de Crypto-wallet van Keplerk inderdaad bent gestart of dat de Terugkooptransactie op de Blockchain is geregistreerd, wordt de Terugkooptransactie onomkeerbaar.
 • 16.5.8 Keplerk gaat over tot de overschrijving van het overeengekomen Terugkoopbedrag naar de betaalrekening van de Verkoper. Dit gebeurt binnen vijf (5) werkdagen vanaf de controle of de overdracht werkelijk is gestart, zoals aangegeven in de vorige paragraaf.
 • 16.5.9 Keplerk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een informatiefout van de Klant, zoals een fout in de gegevens van zijn bankrekening of in de gegevens van de Crypto-wallet van Keplerk.

17. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CRYPTO-WALLET VAN KEPLERK

17.1 U kunt de AVW raadplegen op het Keplerk-platform, op het volgende adres https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet of in uw Klantenruimte.

17.2 De AVW kunnen ook schriftelijk of op een duurzame drager worden overgedragen. De Klant hoeft dit alleen telefonisch of via e-mail aan de Klantenservice te vragen.

17.3 Bij het aanmaken van een Klantenruimte en vóór een Terugkooptransactie moet u instemmen met de AVW, zodat u op de hoogte bent van de geldende bepalingen.

17.4 U wordt geacht in te stemmen met als u deze gebruikt.

17.5 We raden u ook aan om de AVW te downloaden en/of af te drukken en er op een duurzame drager een kopie van te bewaren, ondanks Keplerks opslagregels.

18. WIJZIGING VAN DE AVW

18.1 Keplerk kan de AVW op elk moment wijzigen.

18.2 Elk project om de AVW te wijzigen wordt op een Duurzame drager aan de Klant bekendgemaakt. Dit gebeurt voor de voorgestelde datum waarop de wijziging van kracht wordt.

18.3 Elke Klant mag de voorgestelde wijzigingen weigeren en moet de Klantenservice op de hoogte stellen van die weigering op een Duurzame drager. Dit moet gebeuren voor de voorgestelde datum waarop de wijziging van kracht wordt (de poststempel toont de rechtgeldigheid aan).

18.4 Indien de Klant de nieuwe AVW weigert, worden de AVW zonder bijkomende kosten ontbonden. Dit gebeurt overeenkomstig artikel 11 over het sluiten van de Crypto-wallet.

18.5 Bij een wijziging van de AVW kunnen de AVW die van toepassing zijn voor de Klant online in de Klantenruimte worden geraadpleegd op het adres https://keplerk.com/nl-NL/algemene-verkoopvoorwaarden-wallet.

19. VERANTWOORDELIJKHEID EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

19.1 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de AVW niet of slecht zijn uitgevoerd door toedoen van de Klant, van een derde of bij Overmacht.

19.2 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden:

 • • Voor de blijvendheid en betrouwbaarheid van gedecentraliseerde informaticasystemen die de Crypto-activa regelen;
 • • Voor de stabiliteit van de koers van de Crypto-activa, gezien hun grote volatiliteit;
 • • Voor het verlies of de late levering van Crypto-activa veroorzaakt door de Klant, voor de informatica- en technische systemen, op welke manier dan ook, en in het bijzonder als gevolg van technische en/of beveiligingsfouten van welke aard dan ook, inclusief hacking, misbruik door hackers of een fout in het informaticasysteem van de Klant of van derden;
 • • Voor de slordigheid van de Klant wat betreft het bewaren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord van zijn Klantenruimte en/of van zijn KEPLERK Crypto-wallet;
 • • Voor elk gebrek van de Crypto-wallet van de Klant die door derden wordt bijgehouden;
 • • Voor de terugbetaling van Crypto-activa (of hun tegenwaarde in geld dat als wettig betaalmiddel geldt), in geval de Klant Crypto-activa verliest, om welke reden dan ook en in het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, voor het hacken van persoonsgegevens van de Klant op welke manier dan ook, voor technische defecten van het netwerk van een Crypto-activa om welke reden dan ook, voor het verlies van de informatiedrager met de Crypto-activa, zoals harde schijven, grootboeken, tablets, smartphones, voor inbraak, voor diefstal, voor afpersing, voor geweld, voor oplichting of andere strafbare feiten die het verlies van Crypto-activa kunnen veroorzaken.

20. BEVEILIGING VAN DE CRYPTOACTIVA

20.1 Keplerk verbindt zich ertoe zijn services uit te voeren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met de stand van de techniek.

20.2

20.3 Keplerk stelt alles in het werk om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de in haar bezit zijnde Crypto-activa te waarborgen, in het bijzonder in verband met de opslag van de KEPLERK Crypto-wallet.

20.4 Keplerk is echter niet aansprakelijk jegens de Klant voor eventuele fouten, lacunes, onderbrekingen of vertragingen van acties die via het Keplerk-platform zijn uitgevoerd en die het resultaat zijn van een ongeautoriseerde toegang tot het Keplerk-platform.

20.5 Keplerk is echter niet aansprakelijk diefstal, vernietiging of onbevoegde bekendmaking van gegevens als gevolg van onbevoegde toegang tot het Keplerk-platform.

20.6 Keplerk blijft buiten de rechtsverhouding tussen de Klant en de ontvanger van de Overdracht.

20.7 Keplerk is niet aansprakelijk voor enige fout, gebrek of nalatigheid van u of de ontvanger van de Overdracht.

21. INTELLECTUELE EIGENDOM

21.1 Overeenkomstig deze AVW wordt geen enkel recht op intellectuele eigendom met betrekking tot het gebruik van het Ticket en de Klantenruimte aan de Klant overgedragen.

21.2 De elementen die op het Keplerk-platform worden weergegeven, bestaan uit foto‘s, displays, teksten, tekeningen, logo‘s en afbeeldingen. Die zijn het exclusieve eigendom van Keplerk. Ze zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of het octrooirecht.

21.3 Elke weergave en/of verspreiding van die elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keplerk, is strafbaar.

22. PERSOONSGEGEVENS

22.1 Bij het aanbieden van de opslagservice voor Crypto-activa en de verwerking van persoonsgegevens van zijn Klanten verplicht Keplerk zich tot het naleven van de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, en met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG") en de Franse wet nr. 78_17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden en individuele vrijheden, zoals gewijzigd op 20 juni 2018 (hierna de "Regelgeving" genoemd). Voor meer informatie kunt u op https://keplerk.com/nl-NL/privacybeleid ons beleid rond gegevensbescherming raadplegen.

22.2 Doel van de verwerking

 • 22.2.1 De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel:
  • • Alle geldende wettelijke bepalingen of regelgeving na te leven, met name met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • • Overdrachten en Terugkooptransacties te behandelen/beheren en te archiveren;
  • • Voorvallen en onregelmatigheden te controleren en te voorkomen (bestrijding van fraude en andere soorten misbruik);
  • • Commerciële zaken rond de klanten te beheren;
  • • De vragen van de Klanten te behandelen; en
  • • De kwaliteit van de services op het Keplerk-platform te controleren.
 • 22.2.2 De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving in één of meer bestanden kunnen worden opgeslagen en stemt ermee in dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden worden opgeslagen en verwerkt.
 • 22.2.3 Na het afsluiten van de Klantenruimte zal Keplerk de persoonsgegevens van de Klant en de historie van de gebeurtenissen en handelingen rond zijn account (met inbegrip van Overdrachten en Terugkooptransacties) om veiligheidsredenen en als bewijs gedurende een periode van vijf (5) jaar bewaren.

22.3 Bekendmaking aan de ontvangers van de verzamelde gegevens

 • 22.3.1 De Klant gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor ten minste één van de bovengenoemde doeleinden of die op grond van de geldende regelgeving vereist zijn, door Keplerk worden verstrekt aan zijn medewerkers, onderaannemers en geoutsourcete serviceverleners wiens actie vereist is.
 • 22.3.2 De Klant is ervan op de hoogte dat zijn persoonsgegevens overeenkomstig de vooraf bepaalde voorwaarden aan bovenbedoelde personen in een ander land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte kunnen worden doorgegeven.

22.4 Toepassing van de rechten van de betrokkenen

 • 22.4.1 De Klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat u de informatie die u aan Keplerk hebt verstrekt te allen tijde kunt raadplegen in uw Klantenruimte, op voorwaarde dat dit recht van toegang het doel van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet in gevaar brengt.
 • 22.4.2 U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren.
 • 22.4.3 Keplerk verwerkt geen Klanteninformatie voor commerciële prospectie, publiciteit of direct marketing die gelinkt is aan services of producten die het zelf promoot.
 • 22.4.4 De rechten van bezwaar, inzage en correctie, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering, alsmede het recht om na zijn overlijden instructies te geven, kunnen gratis worden uitgeoefend. U hoeft hiervoor alleen schriftelijk bij Keplerk een verzoek in te dienen. Dit kan via een e-mail naar de Klantenservice of per post naar onderstaand adres: 17 Chaussée de La Muette 75016 Paris, Frankrijk. Indien Keplerk uw rechten niet naleeft. In dat geval kunt u beroep aantekenen bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

23. STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

23.1 Keplerk is onderworpen aan de Franse regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

23.2 Keplerk moet onder andere de identiteit van zijn Klanten vaststellen en controleren en eventueel ook van de uiteindelijke begunstigde van de Klantenruimte en/of van de acties die ermee samenhangen.

23.3 De Klant erkent dat Keplerk op elk moment een einde kan maken aan de toegang tot de aankoop- of verkoopservice van Crypto-activa of dat Keplerk die toegang kan uitstellen.

24. BEWIJS

24.1 De archivering van de communicatie en met name elke historie over de uitgevoerde Overdrachten en Terugkooptransacties gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, overeenkomstig het artikel 1379 van de Code civil (het Franse Burgerlijk Wetboek).

24.2 Die communicatie, en met name elke historie over de uitgevoerde Overdrachten en Terugkooptransacties maar ook de communicatie in het algemeen, elk informaticadocument van Keplerk, geldt als bewijsstuk tussen de Partijen.

24.3 Bovendien worden de Overdrachten en Terugkooptransacties op de blockchain geregistreerd, overeenkomstig het voorziene protocol voor de betrokken Crypto-activa.

25. ONDERHOUD

Keplerk behoudt zich het recht voor om de online toegang tot de KEPLERK Crypto-wallet om technische, veiligheids- of onderhoudsredenen tijdelijk op te schorten zonder enige vergoeding. Keplerk verbindt zich ertoe dergelijke onderbrekingen tot een strikt minimum te beperken.

26. SERVICE NA VERKOOP

Voor alle vragen rond de toepassing van deze AVW en over de manier waarop de KEPLERK Crypto-wallet werkt, kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

27. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AVW

27.1 U kunt de Crypto-wallet niet aan een derde overdragen. De Gebruiker mag de AVW niet volledig of gedeeltelijk overdragen, al dan niet tegen betaling.

27.2 Bij overtreding van dit verbod worden deze AVW onmiddellijk opgezegd en kan Keplerk u aansprakelijk stellen.

28. DIVERSE CLAUSULES

28.1 De nietigheid van een niet-substantiële contractuele clausule leidt niet tot de nietigheid van de AVW.

28.2 Het feit dat Keplerk zich niet beroept op een of meerdere clausules van de AVW betekent niet dat Keplerk afstand doet van haar recht om afstand te doen van een dergelijke bepaling of van enige andere bepaling van de AVW, die volledig van kracht blijven.

29. ONTBINDING VAN HET CONTRACT

29.1 De Klant kan deze AVW op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving ontbinden.

29.2 Keplerk kan deze AVW opzeggen in geval van gegronde verdenking van de door de Klant opgegeven identiteit of in geval van niet-nakoming van een van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze AVW (in het bijzonder in het geval de Klant nalaat identificatiegegevens en documenten te verstrekken conform deze AVW).

29.3 De klant kan de AVW opzeggen door contact op te nemen met de Klantenservice van Keplerk. Dit kan via e-mail of via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

30. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

30.1 De AVW en alle andere contractuele informatie die op het Keplerk-platform staan vermeld, zijn opgesteld in het Frans en kunnen in andere talen zijn vertaald.

30.2 Indien de Franse versie en de vertalingen uiteenlopen, is de Franse versie doorslaggevend.

31. BEMIDDELING

31.1 Keplerk informeert de Klant dat hij/zij het recht heeft om contact op te nemen met de ombudsman voor elektronische communicatie. U vindt zijn gegevens hieronder: Ombudsman voor elektronische communicatie: C.S 30342 -94 257 GENTILLY CEDEX, FRANKRIJK. U vindt de info op het adres: https://www.mediation-telecom.org

31.2 De Klant kan rechtstreeks online contact opnemen met de ombudsman op bovenvermeld adres. Hij/zij stuurt hiervoor het correct ingevulde formulier voor doorverwijzing van de ombudsman voor elektronische communicatie door.

31.3 De Klant heeft het recht om beroep te doen op een service voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Hij/zij maakt de zaak hiervoor aanhangig bij een ombudsman. Dit recht verhindert niet dat hij/zij voor elke klacht eerst contact moet opnemen met de Klantenservice van Keplerk.

32. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Ondanks het voorafgaande en overeenkomstig de bepalingen van het artikel R. 631-3 van de hieronder vermelde Code de la consommation (het Franse Consumentenwetboek) beschikt de Klant, op voorwaarde dat hij/zij een Consument is, over verschillende opties: "De Consument kan kiezen om de zaak aanhangig te maken bij een van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast kan hij / zij ook kiezen voor een van de rechtbanken van de plaats waar hij / zij verbleef op het moment dat de overeenkomst werd gesloten of dat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

33. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AVW vallen onder het Franse recht.