15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

24/07/2019

Vertrouwelijkheidsbeleid Keplerk

Dit vertrouwelijkheidsbeleid (hierna aangeduid als het „Vertrouwelijkheidsbeleid“) bepaalt het wettelijk kader waarbinnen het Bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt van gebruikers die op de website surfen en/of gebruikmaken van de diensten die via het webplatform en de app worden aangeboden en die zijn ontwikkeld door KEPLERK BLOCKCHAIN (hierna aangeduid als „Gebruikers“). Je kan het beleid raadplegen op het adres https://keplerk.com/nl-BE/vertrouwelijkheidsbeleid dat is ontwikkeld en geïmplementeerd door het Bedrijf (hierna aangeduid als het „Platform“)

Downloaden

De inlichtingen over de persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van dit Vertrouwelijkheidsbeleid, zijn verplicht. Die gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en de levering van de diensten die het Bedrijf via de App aanbiedt (hierna aangeduid als „Diensten“). Indien de gegevens niet zijn doorgegeven, kan dit de goede werking van de online aangeboden Diensten belemmeren.

Het Bedrijf verbindt zich ertoe om de toepasselijke regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de „Persoonsgegevens“) te respecteren, met name de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Verordening n° 2016/679 voor de bescherming van de persoonsgegevens (AVG).

Het Bedrijf verzamelt de persoonsgegevens alleen volgens de regels van dit Vertrouwelijkheidsbeleid en van alle wettelijke en redelijke instructies die de Gebruiker op elk moment kan aandragen.

Wanneer het Bedrijf vaststelt dat er bij de verwerking van de persoonsgegevens rechten zijn overtreden, dan wordt die overtreding gemeld bij de CNIL. Dit gebeurt uiterlijk binnen tweeënzeventig (72) uur nadat de overtreding is vastgesteld.

Alle overtredingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker worden aan de betrokken Gebruiker gemeld. Dit gebeurt via e-mail en binnen een (1) maand.

ARTIKEL 1: VERZAMELDE GEGEVENS

1.1 Tijdens de hele duur van het gebruik van het Platform en van de Diensten kan het bedrijf alle informatie verzamelen - die de Gebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert - die nodig is voor het aanmaken van een account op het Platform en die noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform (hierna aangeduid als de „Persoonsgegevens“).

Wanneer de Gebruiker de eerste keer inlogt, stemt hij uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform.

Het doorgeven van de verzamelde nominatieve gegevens is verplicht. Die gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en voor de levering van de Diensten. Indien de gegevens niet zijn doorgegeven, kan dit de goede werking van de online aangeboden Diensten belemmeren.

Het betreft onder andere:

 • • Persoonsgegevens met betrekking tot de identiteit van de Gebruiker, met name zijn nationaliteit, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en postcode;
 • • De Persoonsgegevens met betrekking tot het surfgedrag. Die worden automatisch verzameld door het Bedrijf. Het betreft onder andere het geanonimiseerde IP-adres, de gebruikte browser, de duur van het gebruik, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de weergegeven pagina‘s;
 • • De gegevens met betrekking tot de statistieken van de Gebruikers op het Platform en onder andere de verkeers- en andere gegevens of communicatiemiddelen waarmee de Gebruiker toegang tot het Platform krijgt
 • • De gegevens die het Bedrijf over de geologische plaatsbepaling van de Gebruiker heeft verzameld.

1.2 De Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer de Gebruiker ze aan het Bedrijf doorgeeft via formulieren om een Gebruikersaccount aan te maken, om een contactopname aan te vragen, om op de nieuwsbrief op het Platform in te schrijven of om illegale inhoud te signaleren.

Het Bedrijf heeft het recht om de communicatie die via het Platform is uitgewisseld tussen het Bedrijf en de Gebruikers te herzien, te overlopen of te analyseren. Het kan dit doen om fraude te voorkomen, risico‘s te evalueren, de regelgeving na te leveren, navraag te doen, producten te ontwikkelen, onderzoek te doen en de Gebruikers te helpen.

Het doorgeven van de hiervoor verzamelde Persoonsgegevens is verplicht en strikt noodzakelijk voor de goede werking van het Platform. Indien dit niet gebeurt, kunnen er geen diensten worden geleverd.

ARTIKEL 2: GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Het Bedrijf gebruikt, stockeert en verwerkt de Persoonsgegevens om het Platform te voeden, te begrijpen, te verbeteren of te ontwikkelen. Dit gebeurt om een vertrouwensomgeving voor de Gebruikers te creëren en om te voldoen aan de wettelijke verplichten en voor:

2.1 De ontwikkeling van het Platform

 • • Het de Gebruikers mogelijk maken om op het Platform aan te loggen en het te gebruiken;
 • • Het de Gebruikers mogelijk maken om via het Platform aankopen te doen;
 • • Het de Gebruikers mogelijk maken om met de personeelsleden van het bedrijf te communiceren;
 • • Het Platform via statistieken, analyses en studies beheren, beschermen, verbeteren en optimaliseren;
 • • Een klantendienst aanbieden die aan de behoeften van de Gebruikers is aangepast;
 • • De Gebruikers berichten te sturen met assistentie of info over de Diensten, updates, veiligheidswaarschuwingen en meldingen;
 • • In het kader van de opsporing en preventie van fraude;

2.2 Creatie en onderhoud van een vertrouwensomgeving voor de Gebruikers

 • • Fraude, spam, misbruik, veiligheidsinbreuken en andere strafbare activiteiten opsporen en voorkomen;
 • • Veiligheidsenquêtes en risicoanalyses houden;
 • • De gegevens en het identificatiemateriaal van de Gebruikers nagaan of authenticeren;
 • • De wettelijke verplichtingen van het Bedrijf respecteren;
 • • Eventuele geschillen met de Gebruikers oplossen;

2.3 Onze Publiciteit en de Commercialisatie van de diensten Leveren, Personaliseren en Evalueren

 • • Promotieberichten, commerciële en publicitaire informatie versturen;
 • • De publiciteit van de Diensten personaliseren, evalueren en verbeteren;

ARTIKEL 3: DELEN EN VERSPREIDEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

3.1 Het Bedrijf kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker doorgeven aan de rechtbanken, bevoegde overheidsinstanties of instanties die belast zijn met het toepassen van de wet, of aan bevoegde derden, indien de wet dit vereist of toestaat. Of het doet dit indien die bekendmaking redelijk gezien noodzakelijk is: (i) om de wettelijke verplichtingen van het Bedrijf te respecteren, (ii) om de rechtsgang te volgen en gevolg te geven aan de geschillen die tegen het Bedrijf zijn ingediend, (iii) om te antwoorden op vragen in het kader van een gerechtelijk onderzoek of een veronderstelde illegale activiteit of elke andere activiteit die het Bedrijf of de Gebruiker aan een juridische verantwoordelijkheid kan blootstellen.

3.2 Het Bedrijf heeft de mogelijkheid om elk onderdeel van de uitvoering van zijn Diensten volgens de geldende wettelijke bepalingen uit te besteden.

Het Bedrijf kan ook de hosting van de Persoonsgegevens uitbesteden op voorwaarde dat de Persoonsgegevens door een hostingplatform worden verwerkt dat uitsluitend op grondgebied van de Europese Unie is gevestigd.

De onderaannemer heeft de toestemming om voor rekening van het Bedrijf de Persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de werking van de Diensten.

3.3 De Persoonsgegevens kunnen aan technische dienstverleners worden doorgegeven. Dit gebeurt met als enige doel de goede uitvoering van de Diensten. Of ze kunnen aan verschillende leveranciers worden doorgegeven zoals leveranciers van betaaloplossingen.

ARTIKEL 4: BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS - RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

4.1 De Persoonsgegevens die de Gebruiker heeft doorgegeven, worden ten laatste vijf (5) jaar nadat de Gebruiker het gebruik van de Diensten heeft beëindigt, vernietigd. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bepaalde gegevens te bewaren om indien nodig te kunnen nagaan of zijn contractuele of wettelijke verplichtingen perfect zijn opgevolgd. De gegevens die zo worden bewaard, worden tot het strikt noodzakelijke beperkt.

Overeenkomstig artikel 48 van de Europese verordening nr. 2016/679 over de bescherming van de persoonsgegevens (AVG) heeft het bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming (FG) benoemd. Dit zijn z‘n gegevens:

Naam: DJS Avocats
Adres: 5 rue Lincoln, 75008 Parijs, Frankrijk
Contact: dpo@djs-avocats.com

Gebruikers van het recht op toegang, rechtzetting, wijziging, bezwaar, portabiliteit en verwijdering van de Persoonsgegevens kunnen hem schrijven op dit adres:

dpo@djs-avocats.com. Vermeld hierbij je naam, voornaam, e-mail en adres.

Overeenkomstig de geldende regelgeving moet elke aanvraag ondertekend zijn en vergezeld zijn van de kopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de Gebruiker.

De Gebruiker kan zijn Persoonsgegevens in een open en leesbaar formaat verkrijgen. Het recht op portabiliteit blijft beperkt tot de gegevens die de betrokken Gebruiker zelf heeft aangeleverd. Het wordt toegepast op basis van de voorafgaande toestemming van de Gebruiker. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om, op aanvraag en binnen een (1) maand, alle documenten voor het verzamelen van Persoonsgegevens aan de Gebruiker door te geven zodat het recht op portabiliteit wordt toegepast. De kosten van het ophalen van de gegevens zijn ten laste van de Gebruiker die de gegevens opvraagt.

Overeenkomstig de beslissing van de CNIL n° 2013-378 van 5 december 2013, informeert het Bedrijf bovendien dat cookies bepaalde informatie registreren die in het geheugen van de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen. Die informatie dient om de audience-statistieken te genereren.

Een waarschuwingsbericht in de vorm van een strook vraagt de Gebruiker vooraf of hij de cookies wil aanvaarden.

De Gebruikers die rechtstreeks vanaf een zoekmachine op de homepage of een andere pagina van het platform terechtkomen, krijgen volgende informatie:

 • • de precieze doelen van de gebruikte cookies;
 • • de mogelijkheid om zich tegen die cookies te verzetten en de instellingen te veranderen door op een link in de strook te klikken;
 • • het feit dat je om verder te kunnen surfen akkoord moet gaan met de opslag van cookies op je terminal.

Om de vrije, duidelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Gebruikers op het Platform te garanderen, zal de strook niet verdwijnen zolang de Gebruiker niet verder surft.

Behalve bij voorafgaande toestemming, worden de cookies niet opgeslagen en gelezen.

ARTIKEL 6: NIEUWSBRIEF

In functie van de keuzes die de Gebruiker heeft gemaakt, kan hij de nieuwsbrief ontvangen.

Door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken of door uitdrukkelijk zijn toestemming hiervoor te geven, aanvaardt de Gebruiker dat het Bedrijf hem een nieuwsbrief (informatiebrief) kan sturen. Die kan informatie bevatten over de nieuwe activiteiten die de Partners van het Bedrijf aanbieden.

De Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de nieuwsbrief. Ze kunnen dit doen door op de hiervoor voorziene link te klikken die in elke nieuwsbrief staat vermeld.