15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

24/07/2019

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website keplerk.com

Downloaden

Artikel 1: Onderwerp

Deze „algemene gebruiksvoorwaarden“ moeten het gebruik van de website www.keplerk.com en van zijn diensten juridisch omkaderen.

De overeenkomst wordt afgesloten tussen:

De websitebeheerder, hierna „de Uitgever“

Artikel 2: Wettelijke meldingen

De publicatie van de website www.keplerk.com gebeurt door het bedrijf Keplerk Blockchain
SAS met een kapitaal van € 357 000
834 983 330 RCS Paris
De maatschappelijke zetel bevindt zich in 17 Chaussée de La Muette 75016 Parijs, Frankrijk
Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door Zakhar Adil.

Het hosten van de website gebeurt door het bedrijf OVH
SAS met een kapitaal van € 10 069 020,
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Btw-nr: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Artikel 3: toegang tot de diensten

Gebruikers van de website www.keplerk.com hebben toegang tot de volgende diensten:

 • • Informatie over het aankopen van cryptoactiva via Bitcoin-tickets en Bitcoin-e-tickets
 • • Links naar virtuele stores om de apps voor smartphones te downloaden
 • • De bitcoinkoers via een van de belangrijkste platforms om crytoactiva uit te wisselen (momenteel Bitfinex)
 • • Toegang tot een vragenforum (FAQ) met antwoorden op vragen over de diensten van Keplerk Blockchain en algemeen gezien, informatie over cryptoactiva en hun gebruik.
 • • De verbindingsgateway naar de Keplerk Blockchain-account
 • • De tool om de fysieke verdelers te lokaliseren die Keplerk-diensten aanbieden
 • • Het tariefbeleid
 • • Links naar de sociale media van Keplerk Blockchain

Alle Gebruikers met toegang tot internet kunnen de site gratis en van overal bezoeken. De kosten die de Gebruiker hiervoor moet betalen (internetverbinding, informaticamateriaal, enz) zijn niet ten laste van de Uitgever.

De volgende diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor Gebruikers die ook lid zijn van de site (en die zich met hun gebruikersnaam en password hebben ingelogd) en voor wie de Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn:

 • • Interface om de gegevens van het Bitcoin-ticket in te voeren
 • • Interface voor het Bitcoin-e-ticket
 • • Een Bitcoin-wallet en de tools om je cryptogeld te beheren
 • • De tools om je cryptogeld te verkopen

De Uitgever kan de site en de verschillende diensten onderbreken, bijvoorbeeld voor onderhoud. Hij hoeft dit niet te rechtvaardigen of vooraf te melden.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de risico‘s die voortvloeien uit het gebruik van zijn gebruikersnaam en password.

Het password van de Gebruiker moet geheim blijven. Indien het password bekend raakt, draagt de Uitgever hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de manier waarop hij de informatie en inhoud gebruikt die hij op de site www.keplerk.com vindt.

Indien de Gebruiker van de diensten gebruik maakt en dit rechtstreeks of onrechtstreeks schade veroorzaakt, dan moet hij de site hiervoor schadeloosstelling betalen.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid van de Uitgever

De Uitgever is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de server of van het netwerk.

Ook in geval van overmacht of van een onvoorziene en onoverkomelijke actie van een derde, kan de site niet aansprakelijk worden gesteld.

De site www.keplerk.com zet zich ervoor in om al het nodige te doen om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. Hij kan hierbij echter geen totale veiligheid garanderen.

De Uitgever houdt zich de mogelijkheid voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen, hoewel de informatie die door de site wordt verspreid wel als betrouwbaar wordt beschouwd.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

De inhoud van de site www.keplerk.com (logo‘s, teksten, grafische elementen, video‘s, ...) is beschermd door auteursrecht, overeenkomstig het Franse wetboek van intellectuele eigendom.

Vooraleer hij iets van die inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, moet de Gebruiker eerst toelating krijgen van de uitgever van de site.

De gebruikers mogen de inhoud van de site voor privédoeleinden gebruiken; elk commercieel gebruik is verboden.

De Gebruiker is 100% verantwoordelijk voor alle inhoud die hij online plaatst en hij verbindt zich ertoe geen schade toe te brengen aan derden.

De Uitgever van de site behoudt zich het recht voor om vrij en op elk ogenblik inhoud die door de gebruikers online is gezet te wijzigen of te verwijderen. Hij hoeft zich hiervoor niet te rechtvaardigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens

Om zich op de site te kunnen inschrijven, moet de gebruiker persoonlijke informatie doorgeven.

De site www.keplerk.com kan het elektronische adres (e-mail) van de gebruiker aanwenden om diverse informatie mee te delen en de account te beheren.

www.keplerk.com garandeert het respect voor de privacy van de gebruiker, overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over informatica, bestanden en vrijheden.

De site is onder het volgende nummer bij de CNIL ingeschreven: 2149688.

Krachtens de artikels 39 en 40 van de Franse wet van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en bezwaar van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit via:

E-mail aan support@keplerk.com

Artikel 8: Hyperlinks

De site bevat hyperlinks naar andere domeinen. De uitgever www.keplerk.com is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die domeinen en heeft geen controle over de links.

Derden kunnen een link naar een pagina van de site www.keplerk.com creëren zonder dat de uitgever hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Artikel 9: Evolutie van de algemene gebruiksvoorwaarden

De site www.keplerk.com behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder zich te hoeven verantwoorden, te wijzigen.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst

De duur van deze overeenkomst is onbepaald. De overeenkomst geldt voor de Gebruiker van zodra die de dienst begint te gebruiken.

Artikel 11: Toepasbaarheid van het recht en bevoegde rechter

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van een geschil tussen de Gebruiker en de Uitgever dat niet met een minnelijke schikking is opgelost, zijn de rechtbanken van Parijs bevoegd om de geschillen te regelen.