15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

24/07/2019

Algemene verkoopsvoorwaarden voor de website keplerk.com

Keplerk is rechtstreeks verkoopplatform van Bitcoins. Je kan je Bitcoins rechtstreeks bij Keplerk kopen, zolang de voorraad strekt. Keplerk biedt een dienst aan maar dit is geen marktplaats om cryptoactiva te kopen/verkopen waarbij kopers en verkopers met elkaar in contact worden gebracht.

Onder bepaalde, hieronder vermelde, voorwaarden en binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn opgesteld, kan de Klant zijn Bitcoins die op een KEPLERK Crypto-Wallet zijn opgeslagen aan Keplerk terugverkopen. Je kan de algemene voorwaarden van de KEPLERK Crypto-Wallet raadplegen via de volgende Hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet.

Je kan deze Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Cryptoactiva (hieronder „AVV“) raadplegen via de volgende hyperlink: https://www.keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden. Ze zijn geldig vanaf 24 juli 2019. Deze versie van de AVV‘s vervangen eerdere versies. Gelieve ze aandachtig te lezen. We raden je ook aan om ze te downloaden en/of af te drukken en er een kopie van te bewaren. Telkens wanneer je bij Keplerk iets koopt of verkoopt, moet je de AVV‘s raadplegen en aanvaarden. Op die manier ben je steeds op de hoogte van de geldende contractuele bepalingen die op jou van toepassing zijn.

Downloaden

1.PARTIJEN

Deze AVV‘s zijn overeengekomen tussen,

 • KEPLERK BLOCKCHAIN,
  een Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 357.000 Euro en ingeschreven bij het RCS van PARIJS met het nummer 834 983 330 en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op 17 Chaussée de la Muette, 75016 Parijs, intracommunautair btw-nummer FR834983330, (hierna „Keplerk“ ); en
 • de Klant, die een Klantenruimte heeft geopend die vanaf het Keplerk-Platform toegankelijk is;
 • • Hierna worden ze, samen of afzonderlijk, afhankelijk van de context, aangeduid als de „Partie(s)“.

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Alle hierna bepaalde termen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud staan, worden in de volgende betekenis gebruikt:

Koper“ verwijst naar een Klant die heeft beslist om Cryptoactiva te kopen in ruil voor Elektronisch Geld dat uitgegeven is door een Uitgevende instelling (Emittent) voor elektronisch geld. De Koper beschikt over een Geldige Klantenruimte.

AVV“: is een letterwoord dat staat voor Algemene Verkoopsvoorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die de contractuele relatie bepalen tussen de Klant en Keplerk. Bij het aanmaken van zijn Klantenruimte die toegankelijk is via het Keplerk-Platform en bij elke Transactie of Terugkoopactie, aanvaardt de Klant de AVV‘s.

Klant“ of „Jij“ : verwijst naar de meerderjarige natuurlijke persoon die zijn rechten kan uitoefenen in de zin van het artikel 414 van het Franse burgerlijk wetboek en die een Klantenruimte heeft geopend. De Klant die een Geldige Klantenruimte heeft aangemaakt, kan een Koper en/of een Verkoper zijn.

Ticketcode“: verwijst naar een code in de vorm van een alfanumerieke reeks of een QR-code en is op het Ticket vermeld.

Consument“: verwijst naar alle natuurlijke personen die handelen met een doel dat niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit valt.

Cryptoactivum“: De digitale weergave van een waarde die niet is uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of door een overheidsinstantie, die niet noodzakelijk gelinkt is aan een munt die als wettig betaalmiddel geldt, die niet het juridische statuut van een munt heeft, maar door natuurlijke of rechtspersonen als betaalmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen of uitgewisseld, overeenkomstig het artikel L. 54-10-1-2 ° van de Franse monetaire en financiële code. Op dit ogenblik zijn de Cryptoactiva die door Keplerk voor verkoop worden aangeboden, beperkt tot Bitcoins (BTC).

Crypto-Wallet“: verwijst naar de Crypto-Wallet van Keplerk en waarin Keplerks Cryptoactiva worden bewaard die voor de verkoop aan de Klanten worden aangeboden.

Crypto-Wallet van Keplerk“: verwijst naar de Crypto-Wallet van Keplerk waarin de Keplerk-Cryptoactiva zijn opgeslagen die voor de verkoop aan de Klanten worden aangeboden.

KEPLERK Crypto-Wallet“: verwijst naar de digitale Crypto-Wallet die Keplerk aan zijn klanten aanbiedt en waarin de Klanten hun Cryptoactiva bewaren. Je kan de algemene voorwaarden van de KEPLERK Crypto-Wallet raadplegen via de volgende Hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet

Verdeler“: verwijst naar de/het verkooppunt(en) van de verdeelnetwerken die de Emittent heeft gekozen om de „Keplerk by Moneyclic“ Tickets voor Elektronisch Geld aan de Klanten te. Je kan de lijst met Ticketverdelers raadplegen via de hyperlink https://keplerk.com/nl-BE/verdeelpunten.

Emittent“: verwijst naar de instelling voor elektronisch geld, CFS-Zipp Limited of een andere instelling voor elektronisch geld die zijn diensten op het Franse grondgebied mag aanbieden en waarmee Keplerk een handelsovereenkomst heeft afgesloten. CFS-Zipp Limited is een vennootschap naar Engels recht met maatschappelijke zetel in 790 Uxbridge Road, Hayes Middlesex, UB4 ORS, Verenigd Koninkrijk. Ze is ingeschreven op het nummer 03925386 en heeft een Europees paspoort om elektronisch geld in Frankrijk uit te geven. Keplerk heeft met deze vennootschap een CFS-Zipp-handelsovereenkomst afgesloten.

Klantenruimte“:  verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-Platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 8 van de AVW‘s.

Geldige Klantenruimte“: verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-Platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 8 van de AVW‘s en waarvoor de procedure voor de inschrijving en de identiteitsverificatie met succes is uitgevoerd.

E-Ticket“: verwijst naar het elektronische Ticket dat bij de Verdeler is afgeleverd en dat hij op vraag van de Koper aan de Klantenruimte van de Koper toewijst. Met het E-ticket kan de Koper via het Keplerk-Platform Cryptoactiva bij Keplerk aankopen.

Overmacht“: verwijst naar alle uitzonderlijke omstandigheden die de uitvoering onmogelijk maken van een verplichting van een van de Partijen. Volgens deze AVV‘s wordt over overmacht gesproken bij onvoorspelbaarheid, onweerstaanbaarheid of onverwachtheid.

Kosten“: verwijst naar de kosten die door Keplerk worden aangerekend en die worden bepaald op het artikel 12.

Elektronisch Geld“: verwijst naar het elektronisch geld dat door de Emittent is uitgegeven en door Keplerk is aanvaard voor het kopen van Cryptoactiva.

Keplerk-Platform“: verwijst naar het onlineplatform dat vanop alle dragers toegankelijk is (onder andere via de website van Keplerk of via de mobiele app). Het Keplerk-platform wordt gehost door OVH uit Roubaix.

Terugkoop“: verwijst naar de terugkoop van Cryptoactiva van de Klant door Keplerk. Die terugkoop verloopt overeenkomstig de AVV‘s. Keplerk biedt geen enkele garantie op de Terugkoop van Cryptoactiva. De Klant kan zijn Cryptoactiva alleen verkopen binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn bepaald.

Klantendienst“: verwijst naar de Klantendienst van Keplerk. Je kan die bereiken:

 • • Via e-mail op het adres: contact@keplerk.com;
 • • Telefonisch (in het Frans) op het nummer +331 82 83 42 62 (prijs van een internationale oproep),
 • • Via de post op het adres: 17 Chaussée de La Muette 75016 Paris, Frankrijk.

Website“: verwijst naar de website die toegankelijk is via het adres: https://keplerk.com

Ticket“: verwijst naar het ticket van Elektronisch Geld „Keplerk by Moneyclic“, met een waarde per eenheid van 50 of 100 euro. Het Ticket en het Elektronisch geld worden door de Emittent uitgegeven. De Verdeler zorgt voor het verdelen van de Tickets. Je kan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het ticket raadplegen op het adres; https://moneyclic.com/terms-et-conditions/. Het Ticket kan zowel naar het Papieren Ticket als naar het E-Ticket verwijzen.

Papieren Ticket“: Verwijst naar het Ticket dat door de Verdeler op papier aan de Klant is afgegeven. Met het Papieren Ticket kan de klant bij Keplerk zijn Cryptoactiva aankopen. “Transactie“: verwijst naar elke verkoop van Cryptoactiva die plaatsvindt overeenkomstig deze AVV‘s.

Verkoper“: verwijst naar een Klant die heeft beslist om zijn Cryptoactiva aan Keplerk te verkopen en die een Geldige Klantenruimte heeft.

3.ONDERWERP VAN DE AVV‘S

3.1. De AVV‘s moeten de voorwaarden bepalen waaronder:

 • • Keplerk op het Keplerk-Platform Cryptoactiva aan zijn Klanten verkoopt
 • • De manieren waarop Keplerk zijn Klanten kan aanbieden om Cryptoactiva terug te kopen.

3.2 De Cryptoactiva worden bij Keplerk gekocht via een betaling in Elektronisch Geld en met een Ticket (Papieren Ticket of E-Ticket). Het wordt verhandeld onder de naam « KEPLERK by Moneyclic ».

3.3 De betaling van Cryptoactiva die Keplerk van zijn Klanten heeft teruggekocht, gebeurt via overschrijving op de bankrekening van de Klant.

3.4 In geval van een geschil tussen de Partijen zijn alleen de AVV‘s rechtsgeldig.

4. WAARSCHUWING OVER DE RISICO‘S VAN CRYPTOACTIVA

4.1 Waarschuwing over de juridische aard van Cryptoactiva

 • 4.1.1 Cryptoactiva zijn geen wettig betaalmiddel, volgens artikel L. 111-1 van de Franse Monetaire en financiële code. Ze zijn ook geen elektronisch geld, volgens artikel L. 315-1 van de Franse Monetaire en financiële code.
 • 4.1.2 Keplerk vestigt je aandacht op het feit dat het noch het voortbestaan noch de waarde van de Cryptoactiva kan garanderen. Die laatste wordt alleen bepaald volgens de wet van vraag en aanbod van de investeerders.
 • 4.1.3 Je moet ervoor zorgen dat je informatica- en telecomapparatuur beveiligd is om het hacken van je gegevens te voorkomen (inclusief persoonsgegevens).
 • 4.1.4 Keplerk wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van Cryptoactiva en/of dragers met Cryptoactiva zoals bijvoorbeeld USB-sticks of harde schijven.

4.2 Waarschuwing over de risico‘s van Cryptoactiva

 • 4.2.1 De koers van Cryptoactiva is uiterst volatiel en de variaties zijn onvoorspelbaar. De koers van Cryptoactiva kan heel snel positief of negatief evolueren. Het kopen van Cryptoactiva houdt een hoog risico in, waaronder het risico op het verlies van de totale waarde van de aankoop van Cryptoactiva.
 • 4.2.2 Ga voorzichtig en oplettend te werk. Beperk je aankopen van Cryptoactiva tot het financiële bedrag waarvan je je kan permitteren om het te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Daarom raden we af om al je liquiditeit in Cryptoactiva om te zetten. Hou er rekening mee dat de Cryptoactiva volatiel zijn en volledig onverwacht in waarde kunnen afnemen.
 • 4.2.3 Elke overdracht moet worden uitgevoerd op basis van een evaluatie van de risico‘s die eruit kunnen voortvloeien. Ook moet je de onderliggende technologieën begrijpen (onder andere de werking van de blockchain).
 • 4.2.4 Daarom behoudt Keplerk zich het recht voor om te weigeren een Transactie en/of Terugkoop uit te voeren. Dit kan (i) in geval de waarschuwingen niet zijn gerespecteerd, (ii) in geval het gedrag door Keplerk als onredelijk wordt beschouwd op basis van het bedrag per eenheid of het gecumuleerde bedrag van de door de Klant aangevraagde Transactie en/of Terugkoop, (iii) indien de gegevens die de Klant heeft doorgegeven voor de controle van zijn identiteit en voor de kennis van de Klant fout of onvolledig zijn, (iv) in geval van fraude of van vermoeden van het witwassen van geld of van de financiering van terrorisme.
 • 4.2.5 De waarde van Cryptoactiva, uitgedrukt in geld dat als wettelijk betaalmiddel geldt, wordt aangegeven op de transactieplatformen. Deze zijn niet gereglementeerd en geven geen enkele financiële, liquiditeits-, technische of andere garantie.
 • 4.2.6 Wanneer je beslist om je Cryptoactiva buiten het Kepler-Platform om te verkopen, draag jij alleen het risico op het, onder andere technisch, in gebreke blijven van de transactieplatforms waartoe je je hebt gericht en die mogelijk het bedrag niet terugbetalen dat overeenkomt met de koers van de Cryptoactiva die je aan die derden of op die platforms hebt verkocht. Je stelt je ook bloot aan technische risico‘s die zich op die transactieplatforms kunnen voordoen en die ervoor kunnen zorgen dat je Cryptoactiva ontoegankelijk worden of zelfs verdwijnen of dat je die Cryptoactiva niet langer kan verkopen. Het technisch in gebreke blijven, het risico op gebrek aan Cryptoactivaliquiditeit en het technische risico rond transactieplatforms, kunnen ervoor zorgen dat de verwerking van de transacties vertraging oplopen waardoor het kan gebeuren dat de Transactie voor de Klant niet op een precieze datum en/of voor een vooraf bepaald bedrag plaatsvindt.
 • 4.2.7 De Cryptoactiva kunnen pogingen tot hacken ondergaan. Keplerk neemt de eventuele negatieve gevolgen hiervan niet op zich. Ook zal Keplerk niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met de beschikbaarheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van de Cryptoactiva of voor de technische limieten die worden opgelegd door de informaticasystemen die de Klant gebruikt om zijn Cryptoactiva te bewaren en op te slaan. De Klant moet zich ervan verzekeren dat hij de nodige en voldoende beveiligde informaticamiddelen heeft om zijn Cryptoactiva en zijn portefeuille met Cryptoactiva te bewaren en op te slaan. Keplerk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij hacking, verlies, diefstal, schade of vernietiging van de Cryptoactiva, ongeacht de drager die is gebruikt om ze te bewaren en op te slaan. Als de Klant echter beroep doet op de KEPLERK Crypto-Wallet, houdt hij best rekening met de algemene gebruiksvoorwaarden van de KEPLERK Crypto-Wallet. Je kan die raadplegen via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet.
 • 4.2.8 Keplerk is een handelsmaatschappij die geen beleggings-, betaal- of bankingdiensten aanbiedt. Keplerk is dan ook niet onderhevig aan de erkenning, supervisie of controle van de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
 • 4.2.9 Keplerk geeft geen advies over de rechtmatigheid van de Transacties of Terugkopen en geeft geen trends of marktindicatoren over Cryptoactiva door. Keplerk kan hiervoor door de Klanten dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

5. DE AANKOOP VAN CRYPTOACTIVA DOOR DE KLANT

5.1 De aankoop van Cryptoactiva gebeurt op het Keplerk-Platform voor bedragen van 50 of 100 euro, afhankelijk van het bedrag van het Ticket dat bij de betaling wordt gebruikt. Het Ticket kan niet worden gebruikt voor betalingen in schijven. Het saldo van het Ticket moet bij de betaling van elke Transactie integraal worden gebruikt.

5.2 Nadat hij de Klant hiervan op de hoogte heeft gebracht, kan Keplerk dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse Transactielimieten opleggen. Je kan die limieten raadplegen via de hyperlink:https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten. Voor meer informatie kan de Klant via e-mail contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

5.3 Indien er geen aanwijzing voor een bijzondere duur staat vermeld, zijn de transactieaanbiedingen die op het Kepler-Platform worden voorgesteld geldig zolang de voorraad Cryptoactiva strekt.

5.4 Vooraleer hij Cryptoactiva koopt, moet de Klant een Klantenruimte aanmaken en de procedure volgen om een Geldige Klantenruimte te kunnen hebben. Zolang de Klantenruimte niet geldig is verklaard, kan de Klant geen enkele Transactie uitvoeren. Het Elektronische Geld van het Ticket blijft on hold tot de Klant een Geldige Klantenruimte heeft.

5.5 De Klant heeft twee manieren om zijn Cryptoactiva met een „Keplerk by Moneyclic“-Ticket te betalen: (i) ofwel door de Code in te voeren (of de barcode te scannen) van het Papieren Ticket dat de Verdeler aan de Klant heeft gegeven; (ii) ofwel doordat de Verdeler rechtstreeks een E-Ticket aan de Geldige Klantenruimte van de Koper toewijst.

 • 5.5.1 Optie 1: De aankoop van Cryptoactiva door het ingeven van de Code of het scannen van het Papieren Ticket dat de Koper heeft gekregen:
  • • Ga naar een Verdeler en koop er een Papieren Ticket van het „Keplerk by Moneyclic“ Elektronisch Geld ;
  • • Eens je hebt betaald, bezorgt de Verdeler je jouw Papieren Ticket met een alfanumerieke code en een QR-Code;
  • • Met je Papieren Ticket log je in op je Geldige Klantenruimte op het Keplerk-Platform. Je geeft je Ticketcode manueel in of je scant de QR-code. (Als je geen Geldige Klantenruimte hebt, moet je eerst de procedure volgen die in artikel 8 van de AVV‘s staat beschreven);
  • • Je moet de Crypto-Wallet aangeven waarin je wil dat de Cryptoactiva worden overgedragen. Standaard worden de Cryptoactiva naar je KEPLERK Crypto-Wallet overgezet;
  • • Tot slot vink je het vakje Bevestigen en Betalen aan. Uit die actie volgt (i) het gebruik van het totale bedrag van het Ticket voor de Transactie, in Elektronisch Geld en (ii) de bevestiging van je aankoop van Cryptovaluta.
 • 5.5.2 Optie 2: De aankoop van Cryptoactiva doordat de Verdeler het E-Ticket rechtstreeks naar je Bevestigde Klantenruimte overzet.
  • • Ga naar een Verdeler en vraag om een E-Ticket. Vermeld erbij dat je het rechtstreeks aan je Geldige Klantenruimte wil toewijzen;
  • • Met je telefoon (of een andere terminal) waar de Keplerk-app op staat,
  • • Selecteer je de dienst „Direct Bitcoin“,
  • • Je wordt op de hoogte gebracht van de voorwaarden die gelden voor de aankoop van Cryptoactiva en van de koers die wordt toegepast,
  • • Je bevestigt dat je Cryptoactiva wil kopen door op „Bevestigen en Betalen“ te klikken. (Als je de rechtstreekse aankoop van Cryptoactiva via de app niet bevestigt, wordt de hele operatie geannuleerd),
  • • Nadat je de aankoop van Cryptoactiva hebt bevestigd, wordt de QR-code van je Geldige Klantenruimte op je telefoon (of andere terminal) weergegeven,
  • • Je geeft laat je Verdeler de QR-code van je Geldige Klantenruimte zien;
  • • Eens Verdeler de QR-Code van de Geldige Klantenruimte heeft ingescand,
  • • Geeft de Verdeler je een papieren ticket voor ontvangst van de Transactie.

5.6 Door bij de betaling het Ticket (E-Ticket of Papieren Ticket) te gebruiken, geeft de Klant de opdracht om het totaalbedrag van het Elektronisch Geld van het Ticket (Papieren Ticket of E-Ticket) over te maken aan Keplerk als betaling voor de aankoop van Cryptoactiva.

5.7 De referentiekoers van het Cryptoactivum dient als referentie voor de Transactie en wordt overeenkomstig artikel 11 van de AVV‘s aan de Klant doorgegeven.

5.8 Het aankooporder van Cryptoactiva wordt geleverd op het ogenblik dat de Transactie door de Klant wordt bevestigd en resulteert in het vastleggen van de koers van het Cryptoactivum.

5.9 Vanaf de bevestiging van de Transactie en de uitvoering van een onomkeerbare betaling ten voordele van Keplerk, worden de Cryptoactiva naar je Crypto-Wallet overgezet.

5.10 Je kan de gekochte Cryptoactiva overzetten naar je KEPLERK Crypto-Wallet of naar een andere, derde Crypto-Wallet die je hebt en waarvoor Keplerk op geen enkele manier aansprakelijk is.

5.11 De overdracht naar de KEPLERK Crypto-Wallet gebeurt volgens de algemene gebruiksvoorwaarden van de KEPLERK Crypto-Wallet. Je kan die voorwaarden raadplegen via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet.

6. AANTAL GEKOCHTE CRYPTOACTIVA

6.1 De hoeveelheid Cryptoactiva die in ruil voor het met het Ticket betaalde bedrag wordt gekocht, wordt bepaald door het toepassen van de referentiekoers van het aan de Klant doorgegeven Cryptoactivum en van de door Keplerk berekende Transactiekosten.

6.2 De Transactiekosten worden van het nominale bedrag van het Ticket afgetrokken, zoals is voorzien in artikel 12 van de AVV‘s.

6.3 Je kan het minimale Transactiebedrag raadplegen op de website: https://keplerk.com/

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE CRYPTOACTIVA

7.1 De Cryptoactiva worden in de Crypto-Wallet geleverd die door de Koper is opgegeven.

7.2 Vanaf de bevestiging van de Transactie is de aankoop van de Cryptoactiva onomkeerbaar.

7.3 De Cryptoactiva worden in je Crypto-Wallet geleverd van zodra de Transactie op de blockchain is ingeschreven. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag voor registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de inschrijvingstijden van een Transactie op de blockchain. De inschrijvingstijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.

7.4 Je kan je Cryptoactiva slechts gebruiken na inschrijving op de blockchain want alleen zo kunnen ze in je Crypto-Wallet worden geleverd.

7.5 Behalve in geval van Overmacht kan een levertermijn die langer duurt dan dertig (30) dagen op vraag van de Consument leiden tot de ontbinding van de Transactie.

7.6 Indien de Consument Keplerk vooraf (onder dezelfde voorwaarden) heeft gevraagd om de Cryptoactiva binnen een bijkomende termijn vijftien (15) dagen toch te leveren en de Consument die Cryptoactiva daarna nog steeds niet heeft ontvangen, dan kan de Consument de ontbinding aanvragen via een aangetekende brief met ontvangstbewijs of via een geschreven melding op een andere duurzame drager (bijvoorbeeld via e-mail).

7.7 In geval de ontbinding van de Transactie wordt aangevraagd, zal Keplerkk de Consument het volledige gestorte bedrag moeten terugbetalen en dit binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de ontbinding.

7.8 Op elk moment kun je bij Keplerk informatie vragen over de duur van de levering. Je kunt hiervoor de Klantendienst contacteren of via de hyperlink op het Keplerk-Platform: https://keplerk.com/nl-BE/contact.

7.9 Je kunt je Cryptoactiva slechts gebruiken nadat ze ingeschreven zijn op de blockchain en nadat ze in je Crypto-Wallet zijn geleverd.

8. EEN KLANTENRUIMTE OPENEN

8.1 Elke Klant opent een Klantenruimte. Die is strikt persoonlijk en wordt aangemaakt om uitsluitend door de Klant te worden gebruikt. De Klant schrijft zich in volgens de procedure die door Keplerk is voorzien.

8.2 Keplerk voert een controle uit door een SMS te sturen naar het telefoonnummer dat de Klant bij zijn inschrijving heeft doorgegeven.

8.3 De toegang tot de Klantenruimte is beveiligd door een gebruikersnaam en password die je geheim moet houden. Het delen van je gebruikersnaam en password met derden zal leiden tot de schorsing of definitieve sluiting van je Klantenruimte. Je bent dan ook de enige verantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit de bekendmaking van je gebruikersnaam en password. Van zodra je weet dat je gebruikersnaam en password openbaar zijn gemaakt (of dat risico lopen), moet je Keplerk daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Die zal dan meteen je Klantenruimte blokkeren. Om je Klantenruimte te heractiveren, moet je contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

8.4 Keplerk behoudt zich het recht voor om een Klantenruimte, een Transactie of een terugstorting door overschrijving op je bankrekening op te schorten in geval van verdenking van witwassing, van onrechtmatig gebruik of van fraude die jou kan worden toegeschreven, als blijkt dat de informatie die je hebt doorgegeven voor de goedkeuring van je Klantenruimte foutief, onvolledig of onnauwkeurig was. Dit gebeurt overeenkomstig deze AVV‘s of overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform dat toegankelijk is via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden.

9. GOEDKEURING VAN DE KLANTENRUIMTE

9.1 Voor de bevestiging van de Klantenruimte moet je de volgende gegevens en documenten doorgeven:

 • • Je Naam en voornaam;
 • • Je geslacht (mannelijk of vrouwelijk);
 • • Je Nationaliteit;
 • • Je geboortedatum;
 • • Je geldige e-mailadres;
 • • Je postadres;
 • • Je mobieletelefoonnummer;
 • • Je geldige identiteitsbewijs (recto verso) (bijvoorbeeld: Nationale identiteitskaart van een land van de Europese Unie, Europees paspoort).

9.2 Je moet ook een werkende videocamera hebben waarmee je de videocontrole kunt uitvoeren die vereist is voor de goedkeuring van je Klantenruimte.

9.3 Je kunt op elk moment worden gevraagd om bijkomende informatie en bewijsstukken voor te leggen, zoals: de referenties van je betaalrekening die je hebt geopend bij een betalingsdienstaanbieder gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte, bijkomende bewijsstukken voor je identiteit, je inkomsten of de herkomst van je middelen.

9.4 De Klant levert die informatie en documenten op de Klantenruimte. Eens de informatie en documenten zijn nagetrokken, keurt Keplerk de Klantenruimte goed.

9.5 Met een Geldige Klantenruimte kan je:

 • • Bij Keplerk Cryptoactiva kopen;
 • • Aangeven naar welke Crypto-Wallet de Cryptoactiva die je bij Keplerk hebt gekocht, moeten worden overgebracht;
 • • Een KEPLERK Crypto-Wallet openen overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van de KEPLERK Crypto-Wallet. Je kan die raadplegen op dit adres: https://www.keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet ; et
 • • Je Cryptoactiva aan Keplerk terugverkopen wanneer het Keplerk-Platform je die optie biedt.

10. HET „KEPLERK BY MONEYCLIC“-TICKET

10.1 Het Ticket staat voor een vordering in Elektrisch Geld van 50 of 100 euro.

10.2 Het „Keplerk by Moneyclic“-ticket kan alleen worden gebruikt op de Bevestigde Klantenruimte van Keplerk om er Cryptoactiva te kopen die je met Elektronisch Geld betaalt.

10.3 De manieren om het Ticket te kopen en gebruiken en de geldigheid en terugbetaling ervan worden geregeld door de algemene gebruiksvoorwaarden die de Emittent en de Klant samen hebben ondertekend. Je kan die voorwaarden raadplegen via de hyperlink https://moneyclic.com/terms-et-conditions.

11. KOERS VAN DE CRYPTOACTIVA

11.1 De koers van de Cryptoactiva wordt in euro en exclusief btw aangegeven op het Keplerk Platform. Je kan de manieren waarop de koers van de Cryptoactiva worden berekend, raadplegen op het Keplerk Platform, op dit adres: https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten.

11.2 De koers van het Cryptoactivum wordt door Keplerk bepaald op het ogenblik van de Transactie of van de Terugkoop van Cryptoactiva, overeenkomstig artikel 5 of artikel 15. De Klant wordt van de koers op de hoogte gebracht.

12. KOSTEN DIE DOOR KEPLERK WORDEN AANGEREKEND

12.1 Transactiekosten: Keplerk past Transactiekosten toe. Die zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de Cryptoactiva. De Kosten worden berekend in euro en komen overeen met een percentage van het Transactiebedrag.

12.2 Terugkoopkosten: Keplerk rekent ook Kosten aan bij de Terugkoop van Cryptoactiva van zijn Klanten. Die Kosten worden van de Terugkoopprijs van de Cryptoactiva afgetrokken. De kosten zijn berekend in euro en vertegenwoordigen een percentage van het bedrag van de Terugkoopactie.

12.3 De manieren waarop de Kosten worden berekend, worden op het Keplerk-Platform op het adres https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten aan de Klant doorgegeven. De Klant wordt vóór de bevestiging van de Kosten, van het bedrag van die Kosten op de hoogte gebracht.

12.4 Het bedrag van de Kosten van een Transactie of Terugkoopoperatie kan eventueel afhangen van de voorafgaande operaties die door diezelfde Klant zijn uitgevoerd maar ook door commerciële aanbiedingen van Keplerk. De Koper wordt vóór de aankoop van die voorwaarden op de hoogte gebracht.

13. ER IS GEEN HERROEPINGSRECHT

13.1 Voor de Transacties en het Terugkopen van Cryptoactiva kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit is overeenkomstig de bepalingen van het artikel L. 121-21-8 van de Franse Consumentenwet want het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend:

 • • In het kader van de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van de fluctuaties op de financiële markt waarbij die fluctuaties niet door professionals wordt gecontroleerd en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; met name door de volatiliteit en de instabiliteit van de koers die op de Cryptoactiva van toepassing is;
 • • Bij overeenkomsten rond de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is gestart op de voorafgaande en uitdrukkelijke vraag van de Consument mits hij uitdrukkelijk en voorafgaand afstand doet van het herroepingsrecht. Dat is het geval bij Cryoptoactiva die niet op een fysieke drager zijn geleverd en waarvoor een begin van uitvoering bestaat.

13.2 BIJGEVOLG HEEFT DE CONSUMENT, DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DE AVV‘S GEEN HERROEPINGSRECHT.

13.3 Bovenop de bepalingen in deze AVV‘s, wordt de Consument ervan op de hoogte gebracht dat hij geen herroepingsrecht heeft bij het afsluiten van de AVV‘s en de bevestiging van de Transacties en Terugkoopoperaties op het Keplerk-Platform. Dit gebeurt op de volgende manier: „Je erkent dat het herroepingsrecht dat voorzien is door de Consumentenwet niet van toepassing is op de transactie die je zo meteen gaat ondernemen. Eens je de transactie hebt bevestigd, kan je dan ook niet meer op je beslissing terugkomen. Het proces is dus onomkeerbaar.“

14. BETALING

14.1 Betaling van de Transactie: De verkoopprijs van de Cryptoactiva wordt door de Koper contant betaald op het Keplerk-Platform. De betaling gebeurt in Elektronisch Geld, met een „Keplerk by Moneyclic“-ticket.

14.2 Betaling van de Terugkoopactie: De verkoopprijs van de Terugkoop van Cryptoactiva wordt contant door Keplerk betaald, via een overschrijving op de betaalrekening van de Verkoper.

15. TERUGKOOP VAN CRYPTOACTIVA DOOR KEPLERK

15.1 De optie op Terugkoop is beschikbaar op het Keplerk-Platform binnen de tijds- en hoeveelheidslimieten die Keplerk eventueel oplegt. Die limieten kan je raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten. Voor meer informatie kan de Klant via e-mail contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

15.2 Keplerk kan zijn Klanten zelf aanbieden om Cryptoactiva Terug te kopen. Die dienst is beschikbaar in de Geldige Klantenruimte op het Keplerk-Platform. De Klanten hebben toegang tot een interface waarlangs ze het aantal te verkopen Cryptoactiva kunnen selecteren.

15.3 Keplerk laat de Klant de Terugkoopprijs weten die hij voor zijn geselecteerde Cryptoactiva kan krijgen. De Terugkoopprijs wordt bepaald door de referentiekoers van het Cryptoactivum toe te passen zoals voorzien in het artikel 11, min de Terugkoopkosten die overeenkomstig artikel 12 van de AVV‘s door Keplerk worden afgetrokken.

15.4 Als je het Terugkoopaanbod van Keplerk wenst te aanvaarden, moet je als Verkoper:

 • 15.4.1 Een Geldige Klantenruimte hebben;
 • 15.4.2 Je Cryptoactiva in een KEPLERK Crypto-Wallet bewaren. (Cryptoactiva die in een Crypto-Wallet van derden zijn opgeslagen, kunnen niet door Keplerk worden Teruggekocht);
 • 15.4.3 Je moet Keplerk de gegevens hebben doorgegeven van een betaalrekening die op jouw naam is geopend bij een betalingsdienstaanbieder gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

15.5 Verloop van de Terugkoop van Cryptoactiva die in een KEPLERK Crypto-Wallet zijn opgeslagen

 • 15.5.1 De verkoper moet op zijn Geldige Klantenruimte inloggen en de referenties van zijn betaalrekening doorgeven (of nagaan) ;
 • 15.5.2 De Verkoper selecteert de optie Cryptoactiva verkopen:
  • • Als de Terugkoopdienst beschikbaar is, geef je het aantal Cryptoactiva in dat je aan Keplerk wenst te verkopen;
  • • Als de Terugkoopdienst niet beschikbaar is, krijg je hierover op het Keplerk-Platform een bericht dat aangeeft dat de Terugkoopdienst is opgeschort.
 • 15.5.3 Wanneer de Terugkoopoptie beschikbaar is, krijg je bericht over het bedrag dat Keplerk voorstelt voor de Terugkoop van het aantal Cryptoactiva in kwestie en over de toegepaste Terugkoopkosten.
 • 15.5.4 Als je het met de Terugkoopvoorwaarden eens bent, bevestig je de aanvraag voor de uitvoering van de Terugkoopoperatie.
 • 15.5.5 Je zet de verkochte Cryptoactiva uit je eigen KEPLERK Crypto-Wallet over naar de Crypto-Wallet van Keplerk waarvan je het adres op het Keplerk-Platform hebt doorgekregen. De Cryptoactiva worden in de Crypto-Wallet van Keplerk geleverd van zodra de Terugkoop op de blockchain is ingeschreven. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag voor registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de inschrijvingstijden van een Terugkoop op de blockchain. De inschrijvingstijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.
 • 15.5.6 Je kan op elk moment de Klantendienst van Keplerk contacteren om informatie te vragen over de levertijd.
 • 15.5.7 Van zodra Keplerk kan nagaan dat je de overdracht naar de Crypto-Wallet van Keplerk effectief bent begonnen of dat de Terugkoopactie op de Blockchain is ingeschreven, wordt de Terugkoopactie onomkeerbaar.
 • 15.5.8 Keplerk gaat over tot de overschrijving van het overeengekomen Terugkoopbedrag naar de betaalrekening van de Verkoper. Dit gebeurt binnen vijf (5) werkdagen vanaf de controle of de overdracht werkelijk is begonnen, zoals aangegeven in de vorige paragraaf.
 • 15.5.9 Keplerk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een informatiefout van de Klant, zoals een fout in de gegevens van zijn bankrekening of in de gegevens van de Crypto-Wallet van Keplerk.

16. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

16.1 Je kan de AVV‘s raadplegen op het Keplerk-Platform, op het volgende adres https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet of in je Klantenruimte.

16.2 De AVV‘s kunnen ook schriftelijk of op een duurzame drager worden overgemaakt. De Klant hoeft dit alleen telefonisch of via e-mail aan de Klantendienst te vragen.

16.3 Bij het aanmaken van een Klantenruimte en voor een Terugkoopactie moet je de AVV‘s aanvaarden zodat je op de hoogte bent van de geldende bepalingen.

16.4 We raden je ook aan om de AVV‘s te downloaden en/of af te drukken en er op een duurzame drager een kopie van te bewaren, ondanks Keplerks opslagregels.

17. WIJZIGING VAN DE AVV‘S

17.1 Keplerk kan de AVV‘s op elk ogenblik te wijzigen.

17.2 Indien de AVV‘s worden gewijzigd, dan zijn de AVV‘s die van toepassing zijn op de Klant diezelfde AVV‘S die geldig waren op de datum van de Transactie of van de Terugkoopoperatie.

18. VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

18.1 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de AVV‘s niet of slecht zijn uitgevoerd door de schuld van de Klant, van een derde of bij Overmacht.

18.2 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden:

 • • Voor een fout of probleem bij het betaalmiddel van de Klant en/of voor het betaalsysteem dat toe te schrijven is aan de Klant en/of aan de leverancier van de betaalmiddelen die door Keplerk worden gebruikt;
 • • Voor de blijvendheid en betrouwbaarheid van gedecentraliseerde informaticasystemen die de Cryptoactiva regelen;
 • • Voor de stabiliteit van de koers van de Cryptoactiva, gezien hun grote volatiliteit;
 • • Voor het verlies of de late levering van Cryptoactiva veroorzaakt door de Klant, voor de informatica- en technische systemen, op welke manier dan ook, en onder andere voor technische of veiligheidstekorten, wat die ook zijn, inclusief hacking, misbruik door hackers of een fout in het informaticasysteem van de Klant of van derden;
 • • Voor de slordigheid van de Klant wat betreft het bewaren van zijn gebruikersnaam en password van zijn Klantenruimte en/of van zijn KEPLERK Crypto-Wallet;
 • • Voor elk gebrek van de Crypto-Wallet van de Klant die door derden wordt bijgehouden;
 • • Voor de terugbetaling van Cryptoactiva (of hun tegenwaarde in geld dat als wettig betaalmiddel geldt), in geval de Klant Cryptoactiva verliest, om welke reden ook en onder andere, zonder deze opsomming al te lang te maken, voor het hacken van persoonsgegevens van de Klant op welke manier dan ook, voor technische defecten van het netwerk van een Cryptoactivum om welke reden dan ook, voor het verlies van de informaticadrager met de Cryptoactiva, zoals harde schijven, ledgers, tablets, smartphones, voor inbraak, voor diefstal, voor afpersing, voor geweld, voor oplichting of alle andere strafbare feiten die het verlies van Cryptoactiva kunnen veroorzaken.

19. INTELLECTUELE EIGENDOM

19.1 Overeenkomstig deze AVV‘s wordt geen enkel recht op intellectuele eigendom met betrekking tot het gebruik van het Ticket en de Klantenruimte aan de Klant overgedragen.

19.2 De elementen die op het Keplerk-Platform worden weergegeven, bestaan uit foto‘s, displays, teksten, tekeningen, logo‘s en afbeeldingen. Die zijn het exclusieve eigendom van Keplerk, ze zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of het octrooirecht.

19.3 Elke weergave en/of verspreiding van die elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keplerk, stelt de overtreders bloot aan een gerechtelijke vervolging.

20. PERSOONSGEGEVENS

20.1 In het kader van de verkoop van Cryptoactiva en de behandeling van de persoonsgegevens van zijn Klanten, verbindt Keplerk zich ertoe om de reglementering rond de bescherming van persoonsgegevens te respecteren. Dit betreft het EU-Reglement 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens („AVG“) en de Franse wet nr. 78_17 van 6 januari 1978 over informatica, bestanden en vrijheden, aangepast op 20 juni 2018 (hierna de geldende „Reglementering“). Voor meer informatie kan je op https://keplerk.com/nl-BE/vertrouwelijkheidsbeleid ons beleid rond gegevensbescherming raadplegen.

20.2 Doel van de verwerking

 • 20.2.1 De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel:
  • • Alle geldende wettelijke bepalingen of reglementen na te leven, onder andere op het vlak van het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
  • • Transacties en Terugkoopacties te behandelen/beheren en te archiveren;
  • • Voorvallen en onregelmatigheden te controleren en te voorkomen (bestrijding van fraude en andere soorten misbruik);
  • • Commerciële zaken rond de klanten te beheren;
  • • De vragen van de Klanten te behandelen; en
  • • De kwaliteit van de diensten op het Keplerk-Platform te controleren.
 • 20.2.2 De Klant is ervan op de hoogte dat zijn persoonsgegevens met respect voor de geldende regelgeving in een of meerdere bestanden kunnen worden opgeslagen. Hij aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden bijgehouden en volgens de hierboven vermelde doelen worden verwerkt.

  20.2.3 Na het afsluiten van de Klantenruimte zal Keplerk de persoonsgegevens van de Klant en de historiek van de gebeurtenissen en acties rond zijn account (onder andere Transacties en Terugkoopoperaties) omwille van veiligheidsredenen en ter bewijs gedurende een periode van vijf (5) jaar bijhouden.

20.3 Doorgeven aan bestemmelingen van de verzamelde gegevens

 • 20.3.1 De Klant aanvaardt dat de persoonsgegevens die nodig zijn voor het behalen van minstens een van de bovenvermelde doelen of om te voldoen aan de geldende regelgeving, door Keplerk aan zijn werknemers, toeleveranciers en geoutsourcete dienstverleners wiens actie vereist is, worden doorgegeven.
 • 20.3.2 De Klant is ervan op de hoogte dat zijn persoonsgegevens overeenkomstig de vooraf bepaalde voorwaarden aan bovenbedoelde personen in een ander land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte kunnen worden doorgegeven.

20.4 Toepassing van de rechten van de betrokkenen

 • 20.4.1 De Klant heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Je wordt ervan op de hoogte gebracht dat je de informatie die je aan Keplerk hebt doorgegeven op elk ogenblik in je Klantenruimte kan raadplegen. Dit kan op voorwaarde dat dit toegangsrecht het doel van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet hindert.
 • 20.4.2 Je hebt het recht op rechtzetting van foutieve persoonsgegevens.
 • 20.4.3 Keplerk verwerkt geen Klanteninformatie voor commerciële prospectie, publiciteit of direct marketing die gelinkt is aan diensten of producten die het zelf promoot.
 • 20.4.4 Het recht van bezwaar, toegang, rechtzetting, beperking en verwijdering en het recht om richtlijnen voor na je overlijden op te stellen kan gratis worden uitgeoefend. Je hoeft hiervoor alleen schriftelijk bij Keplerk aanvraag te doen, dit kan via een e-mail naar de Klantendienst of met de post naar onderstaand adres: 17 Chaussée de La Muette 75016 Paris, Frankrijk. Indien Keplerk je rechten niet naleeft. In dat geval kan je beroep indienen bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

21. STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

21.1 Keplerk is onderhevig aan de Franse regelgeving rond de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

21.2 Keplerk moet onder andere de identiteit van zijn Klanten vaststellen en controleren en eventueel ook van de uiteindelijke begunstigde van de Klantenruimte en/of van de acties die ermee samenhangen.

21.3 De Klant erkent dat Keplerk op elk ogenblik een einde kan maken aan de toegang tot de aankoop- of verkoopdienst van Cryptoactiva of dat Keplerk die toegang kan uitstellen.

22. BEWIJS

22.1 De archivering van de communicatie en met name elke historiek over de uitgevoerde Transactie en Terugkoopacties gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, overeenkomstig het artikel 1379 van het Burgerlijk Wetboek.

22.2 Die communicatie, en met name elke historiek over de uitgevoerde Transacties en Terugkoopacties maar ook de communicatie in het algemeen, elk informaticadocument van Keplerk, geldt als bewijsstuk tussen de Partijen.

22.3 Bovendien worden de Transacties en Terugkoopacties op de blockchain ingeschreven, overeenkomstig het voorziene protocol voor het betrokken Cryptoactief.

23. DIENST NA VERKOOP

Voor alle vragen rond de toepassing van deze AVV‘s en over de manieren om op het Keplerk-Platform aan te kopen, kan de Koper contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

24. DIVERSE CLAUSULES

24.1 De nietigheid van een niet-substantiële contractuele clausule leidt niet tot de nietigheid van de AVV‘s.

24.2 Het feit dat Keplerk zich niet beroept op een of meerdere clausules van de AVV‘s betekent niet dat het verzaakt aan die clausules of aan de andere clausules van de AVV‘s. Die blijven geldig.

25. ONTBINDING VAN HET CONTRACT

25.1 De Klant kan deze AVV‘s op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving ontbinden.

25.2 Keplerk kan deze AVV‘s opzeggen in geval van een gerechtvaardigde verdenking over de identiteit die de Klant heeft opgegeven of in geval van de niet-naleving van een van de verplichtingen die deze AVV‘s de Klant opleggen (onder andere wanneer de Klant niet de nodige informatie en identificatiedocumenten voorlegt zoals in de AVV‘s wordt gevraagd).

25.3 De klant kan de AVV‘s opzeggen door contact op te nemen met de Klantendienst van Keplerk. Dit kan via e-mail of via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

26. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

26.1 De AVV‘s en alle andere contractuele informatie die op het Keplerk-Platform staan vermeld, zijn opgesteld in het Frans en kunnen in andere talen zijn vertaald.

26.2 Indien de Franse versie en de vertalingen uiteenlopen, heeft de Franse versie de overhand.

27. BEMIDDELING

27.1 Keplerk informeert de Klant dat hij het recht heeft om contact op te nemen met de ombudsman voor elektronische communicatie. Je vindt zijn gegevens hieronder: Ombudsman voor elektronische communicatie: C.S 30342 -94257 257 GENTILLY CEDEX, FRANKRIJK. Je vindt de info op het adres: https://www.mediation-telecom.org

27.2 De Klant kan de ombudsman rechtstreeks online contacteren op bovenvermeld adres. Hij stuurt hiervoor het correct ingevulde formulier voor aanhangigmaking van de ombudsman voor elektronische communicatie door.

27.3 De Klant heeft het recht om beroep te doen op een dienst voor de buitengerechtelijke beslechting van consumptiegeschillen. Hij maakt de zaak hiervoor aanhangig bij een ombudsman. Dit recht verhindert niet dat hij voor elke klacht eerst de Klantendienst van Keplerk moet contacteren.

28. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Ondanks het voorafgaande en overeenkomstig de bepalingen van het artikel R. 631-3 van de hieronder vermelde Franse Consumptiecode beschikt de Klant, op voorwaarde dat hij een Consument is, over verschillende opties: „De consument kan kiezen om de zaak aanhangig te maken bij een van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast kan hij ook kiezen voor een van de rechtbanken van de plaats waar hij verbleef op het ogenblik dat de overeenkomst wordt afgesloten of dat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

29. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AVV‘s vallen onder het Franse recht.